fbpx
ບົດຄວາມ

Sort By Date
October 20, 2020

ເຄືອຂ່າຍໄຮ້ສາຍ Wireless Network

ບົດຄວາມລະບົບເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ

ເຄືອຂ່າຍໄຮ້ສາຍ Wireless Network ລະບົບເຄືອຂ່າຍໄຮ້ສາຍ ແມ່ນລະບົບການສື່ສານຂໍ້ມູນທີ່ມີຮູບແບບໃນການສື່ສານແບບບໍ່ໃຊ້ສາຍ ໂດຍໃຊ້ການສົ່ງຄື້ນວິທະຍຸ ໃນການຮັບ ແລະ ສົ່ງຂໍ້ມູນລະຫວ່າງຄອມພິວເຕີແຕ ລະເຄື່ອງຜ່ານອາກາດ ທະລຸກຳແພງ ເພດານຫຼືສິ່ງກໍ່ສ້າງອື່ນໆ...

October 19, 2020

ການຕໍ່ສາຍແລນ

ບົດຄວາມລະບົບເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ

ການຕໍ່ສາຍແລນ ການເຂົ້າແລນ ແມ່ນການເອົາສາຍແລນທີ່ຍັງບໍ່ພ້ອມໃຊ້ງານມານີບເຂົ້າກັບຫົວ RJ-45 ເພື່ອໃຫ້ສາມາດເອົາໄປເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບອຸປະກອນຕ່າງໆໄດ້ ເຊິ່ງຈະມີມາດຕະຖານຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງອຸປະກອນແຕ່ລະປະເພດເຂົ້າຫາກັນຄວນໃຊ້ແບບໃດ...

October 19, 2020

ສື່ກາງໃນການເຊື່ອມຕໍ້ເນັດເວີກ (Media)

ບົດຄວາມລະບົບເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ

ສື່ກາງໃນການເຊື່ອມຕໍ້ເນັດເວີກ (Media) ແມ່ນການນຳເອົາສິງທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງທີ່ສາມາດເປັນຕົວນຳສັນຍານມາປະຍຸກໃຊ້ງານເພື່ອໃຫ້ສາມາດສົ່ງຂໍ້ມູນສຽງ, ຮູບພາບ,ວິດີໂອ ແລະ ສືການຮຽນການສອນຕ່າງໆ...

October 19, 2020

ອຸປະກອນ Point to Point

ບົດຄວາມລະບົບເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ

ອຸປະກອນ Point to Point ເປັນອຸປະກອນສຳລັບການເຊື່ອມຕໍ່ແບບໄຮ້ສາຍພາຍນອກຕຶກອາຄານ ແບບຈຸດຕໍ່ຈຸດ(point to point) ເພື່ອຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍໃຫ້ຜູ້ທີ່ໃຊ້ງານທີ່ຢູ່ໄກອອກໄປ ເຊັ່ນ: ລະຫວາງສາຂາ, ລະຫວາງອາຄານ ເປັນຕົ້ນ ເຊິ່ງອຸປະກອນຈະມີໂຕສົ່ງສັນຍານ ແລະ...

October 17, 2020

ອຸປະໄຟວໍ (Firewall)

ບົດຄວາມລະບົບເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ

ອຸປະກອນ Firewall ອຸປະກອນ Firewall ແມ່ນອຸປະກອນທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ໃນການຮັກສາຄວາມປອດໄພໃຫ້ກັບລະບົບເນັດເວີກສາມາດປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ລະບົບຖືກໂຈມຕີໂດຍຜູ້ບໍ່ປະສົງດີ ນອກຈາກນີ້ຍັງສາມາດເຮັດວຽກເປັນ Router ໄປພ້ອມໆກັນ   ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບໄຟວໍ (Firewall)...

October 16, 2020

ອຸປະກອນ Access Point

ບົດຄວາມລະບົບເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ

ອຸປະກອນ Access Point (AP) ເປັນອຸປະກອນອີກໂຕໜື່ງທີ່ຕ້ອງມີໃນລະບົບເຄືອຂ່າຍທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ໃນປະຈຸບັນເຊິ່ງມັນຈະເປັນໂຕກະຈາຍສັນຍານໃຫ້ກັບອຸປະກອນຕ່າງໆເຊັ່ນ: ໂທລະສັບມືຖື, ໂນດບຸກ, ອຸປະກອນອື່ນໆທີ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ດ້ວນສັນຍານແບບໄຮ້ສາຍໄດ້...

October 16, 2020

ອຸປະກອນ Switch

ບົດຄວາມລະບົບເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ

Switch ແມ່ນອຸປະກອນຫຍັງ ເປັນອຸປະກອນລະບົບເຄືອຂ່າຍອີກອັນໜື່ງທີ່ໃຊ້ສຳລັບເຊື່ອມຕໍ່ກຸ່ມຄອມພິວເຕີ ຫຼື ອຸປະກອນໃນລະບົບເຄືອຂ່າຍເຂົ້າກັນເພື່ອໃຫ້ເຄືອຂ່າຍມີຂະໜາດກວ້າງອອກໄປ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວສະວິດຈະເຮັດວຽກຢູ່ໃນລະດັບ Layer 2 ການເຮັດວຽກຂອງ Switch...

Load More (3)