fbpx
ບົດຄວາມ

Sort By Date
  • None
  • ID
  • Date
  • Title
  • Excerpt
  • Author
November 6, 2020

NAT (Network Address Translation) ເຮັດໜ້າທີ່ຫຍັງ ?

ບົດຄວາມລະບົບເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ

ການສື່ສານໃນລະບົບເຄືອຂ່າຍອິນເຕິເນັດຈະມີການກຳໜົດ IP Address ເຊິ່ງເປັນໝາຍເລກທີ່ໃຊ້ສຳລັບລະບຸຕົວຕົນຂອງຜູ້ໃຊ້ງານເຊັ່ນ: ໝາຍເລກ IP 202.153.148.21 ເປັນຕົ້ນ ເຊິ່ງແຕ່ລະຄົນຈະມີໝາຍເລກ IP Address ທີ່ບໍ່ຊ້ຳກັນແຕ່ໝາຍເລກ IP...

November 5, 2020

ຮູ້ຈັກ VLAN

ບົດຄວາມລະບົບເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ

VLAN: Virtual Local Area Network ແມ່ນການຈັດແຍກລະບົບເຄືອຂ່າຍອອກເປັນສ່ວນໆ ຫຼື ການແບ່ງກຸ່ມເຄືອຂ່າຍຂອງເຄື່ອງຄອມພິວເຕີປາຍທາງອອກເປັນກຸ່ມຍ່ອຍໆ ໝາຍຄວາມວ່າຢູ່ໃນ LAN ດຽວກັນແຕ່ສາມາດສື່ສານກັນໄດ້ສະເພາະເຄື່ອງໃນກຸ່ມຂອງຕົນເອງຢູ່ພາຍໃນ VLAN...

November 4, 2020

ເປັນຫຍັງ VPN ຈິງຈຳເປັນ ແລະ ສຳຄັນ

ບົດຄວາມລະບົບເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ

VPN: Virtual Private Network ເປັນຟັງຊັນໜື່ງໃນລະບົບເນັດເວີກ ທີ່ສ້າງຂື້ນມາເພື່ອໃຫ້ສາມາດຮັບ-ສ່ົງຂໍ້ມູນ ໄດ້ຢ່າງປອດໄພຫຼາຍຂື້ນ ແລະ ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງກັບອຸປະກອນທີ່ຢູ່ໃນ VPN ດຽວກັນໄດ້ສະດວກຂື້ນ...

October 28, 2020

Hierarchical Network Design

ບົດຄວາມລະບົບເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ

Hierarchical Network Design ເປັນການອອກແບບລະບົບເນັດເວີກອີກວິທີໜື່ງເພື່ອໃຫ້ຜູ້ດູແລລະບົບສາມາດວາງແຜນໃນການວາງລະບົບເນັດເວີກໄດ້ງ່າຍ ສະດວກໃນການເລືອກໃຊ້ອຸປະກອນ ງ່າຍຕໍ່ການຄອນຟິກແລະທີ່ສຳຄັນແມ່ນງ່າຍຕໍ່ການແກ້ໄຂບັນຫາບາງຈຸດ...

October 20, 2020

ເຄືອຂ່າຍໄຮ້ສາຍ Wireless Network

ບົດຄວາມລະບົບເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ

ເຄືອຂ່າຍໄຮ້ສາຍ Wireless Network ລະບົບເຄືອຂ່າຍໄຮ້ສາຍ ແມ່ນລະບົບການສື່ສານຂໍ້ມູນທີ່ມີຮູບແບບໃນການສື່ສານແບບບໍ່ໃຊ້ສາຍ ໂດຍໃຊ້ການສົ່ງຄື້ນວິທະຍຸ ໃນການຮັບ ແລະ ສົ່ງຂໍ້ມູນລະຫວ່າງຄອມພິວເຕີແຕ ລະເຄື່ອງຜ່ານອາກາດ ທະລຸກຳແພງ ເພດານຫຼືສິ່ງກໍ່ສ້າງອື່ນໆ...

October 19, 2020

ການຕໍ່ສາຍແລນ

ບົດຄວາມລະບົບເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ

ການຕໍ່ສາຍແລນ ການເຂົ້າແລນ ແມ່ນການເອົາສາຍແລນທີ່ຍັງບໍ່ພ້ອມໃຊ້ງານມານີບເຂົ້າກັບຫົວ RJ-45 ເພື່ອໃຫ້ສາມາດເອົາໄປເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບອຸປະກອນຕ່າງໆໄດ້ ເຊິ່ງຈະມີມາດຕະຖານຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງອຸປະກອນແຕ່ລະປະເພດເຂົ້າຫາກັນຄວນໃຊ້ແບບໃດ...

October 19, 2020

ສື່ກາງໃນການເຊື່ອມຕໍ້ເນັດເວີກ (Media)

ບົດຄວາມລະບົບເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ

ສື່ກາງໃນການເຊື່ອມຕໍ້ເນັດເວີກ (Media) ແມ່ນການນຳເອົາສິງທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງທີ່ສາມາດເປັນຕົວນຳສັນຍານມາປະຍຸກໃຊ້ງານເພື່ອໃຫ້ສາມາດສົ່ງຂໍ້ມູນສຽງ, ຮູບພາບ,ວິດີໂອ ແລະ ສືການຮຽນການສອນຕ່າງໆ...

Loading...
Load More (7)