fbpx

ວິທີກວດສອບເວີຊັ່ນ BIOS ຂອງຄອມພິວເຕີ

by | Apr 21, 2021 | ບົດຄວາມລະບົບເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ | 0 comments

ສຳລັບໃຜທີ່ຕ້ອງການກວດສອບວ່າ ຄອມເຮົາໃຊ້ BIOS ເວີຊັ່ນໃດ ແລະຈໍາເປັນຕ້ອງອັບເດດຫຼືບໍ ເຮົາຂໍແນະນໍາໃຫ້ອັບເດດ ແລະຕ້ອງມັນອັບເດດເລື່ອຍໆຕາມທີມັນມີເວີຊັ່ນໃໝ່ອອກມາ ເພາະຈະໄດ້ເພີ່ມປະສິດທິພາບທີດີທີສຸດໃນການໃຊ້ງານ ມືນີ້ເຮົາຈະມາແນະນໍາວິທີກວດສອບເວີຊັ່ນ ໂດຍສາມາດເຮັດໄດ້ທັງ PC/Laptop

ວິທີກວດສອບເວີຊັ່ນ BIOS ຄອມພິວເຕີ ວ່າເວີຊັ່ນໃດ ສາມາດເຮັດໄດ້ທັງ PC/Notebook

ວິທີທີ່1:

  1. ກົດປຸ່ມຄີບອດWindow + R
  2. ພິມ exe

3. ເບິ່ງທີ່ແຖວຂອງ BIOS Version

ວິທີທີ່2:

  1. ກົດປຸ່ມຄີບອດ Windows + R ແລ້ວພິມ CMD
  2. ເປີດ CMD ຂື້ນມາຈາກນັ້ນພິມ wmic bios get smbiosbiosversion
  3. ໄດ້ຕາມຮູບ

ເທົ່ານີກໍສໍາເລັດແລ້ວ ສໍາລັບວິທີກວດສອບເວີຊັ່ນຂອງ BIOS ໂດຍທ່ານຜູ້ອ່ານສາມາດເຮັດວິທີໄດ້ວິທີໜື່ງກໍໄດ້

ທີ່ມາ: www.windowssiam.com