fbpx
ວິທີການ Ghost / Clone Windows 10 Support UEFI

ວິທີການ Ghost / Clone Windows 10 Support UEFI

ການສ້າງໄຟ໌ Ghost ແມ່ນສ້າງເພື່ແບັກອັບລະບົບປະຕິບັດການ ເພື່ອໃຊ້ໃນຄັ້ງຕໍ່ໆໄປໂດຍບໍຈໍາາເປັນຕ້ອງລົ່ງໂປຣແກມໃໝ່ ແຕ່ຂໍເນັ່ນບ່ອນວ່າ ຫຼັງຈາກທີເຮົາແບັກອັບແລ້ວ ຖ້າເຮົາລົ່ງໂປຣແກມໃໝ່ມັນຈະບໍມີໂປຣແກມນັ້ນ ໝາຍຄວາມວ່າ ເຮົາຕ້ອງໄດ້ລົ່ງໂປຣແກມນັ້ນໃໝ່. ສໍາລັບຄົນທີຕ້ອງການ Ghost / Clone Windows 10 ເອົາໄວ້ມືນີເຮົາຈະມາແນະເຮັດຜ່ານໂປຣແກມທີມີຊື່ວ່າ Macrium Reflect ໂດຍໂແປຣແກມນີສາມາດ Support Windows 10 ທີເປັນແບ່ບ UEFI

ໂດຍເຮົາສາມາດໃຊ້ໃນການ Ghost / Clone ໄດ້ທັງ Windows 10, Windows 8.1 ແລະ Windows 7 ເຊິງວິທີການເຮັດແມ່ນບໍຍາກ ສາມາດຮ້ອງຮັບວິນໂດວ໌ຜ່ານການລົ່ງແບ່ບ UEFI ການສ້າງໄຟ໌ Ghost / Clone ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເຮົາຈະເຮັດຫຼັງຈາກທີເຮົາລົງວິນໂດວ໌ ແລະ ລົງໂປຣແກມແລ້ວໃໝ່ໆ ຫຼັງຈາກທີເຮົາລົ່ງໂປຣແກມທີຈໍາເປັນ ຈາກນັ້ນເຮົາກໍສາມາດສ້າງ Ghost Windows ເກັ່ບເອົາໄວ້ເພື່ອກໍລະນີ ວິນໂດວ໌ຂອງເຮົາມີບັນຫາ ເຮົາກໍສາມາດ Restore ມາໃຊ້ໄດ້ເລີຍ ຄືກັບເຮົາຍ້ອນເວລາກັບໄປຕອນທີເຮົາ ລົງວິນໂດວ໌, ລົ່ງໂປຣແກມໃໝ່ໆ ແຕ່ໂປຣແກມທີເຮົາລົ່ງຫຼັງຈາກເຮົາສ້າງໄຟ໌ Ghost ເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ລົ່ງໃໝ່

ວິທີການ Ghost / Clone Windows 10 ດ້ວຍໂປຣແກມ Macrium Reflect

 1. ໃຫ້ເຮົາດາວໂຫຼດໂປຣແກມ Macrium Reflect ກົດເລື່ອກ Home User ແລ້ວເລື່ອກຕິດຕັ້ງ
 2. ໃຫ້ເຮົາເລື່ອກດັ່ງລຸ່ມນີ້

Select Macrium Reflect: ເລື່ອກ Free

Download & Option: ກົດ Option ເລື່ອກ 32 / 64 bit ແລະເລື່ອກ Reflect installer and PE Components

 1. ກົດ Download

 1. ຫຼັງຈາກດາວໂຫຼດແລ້ວໃຫ້ເຮົາຕິດຕັ້ງໂປຣແກມໃຫ້ເຮົາກົດ Next ໄປເລື່ອຍໆ       
 2.  ຕິດຕັ້ງສໍາເລັດ
 3. ເປີດໂປຮແກມ Macrium Reflect ຈາກໜ້າ Desktop ຈາກນັ້ນໄປທີ່ Drive D: ແລ້ວສ້າງໂຟເດີຊື່ Windows-Backup ຫຼືຊື່ຍັງກໍໄດ້ທີເຮົາຕ້ອງການ
 4. ຄິກເລື່ອກ Image this disk ເລື່ອກເອົາຊ່ອງຈັດເກັ່ບຂໍ້ມູນອອກ ສ່ວນທີເຫຼື່ອແມ່ນຊ່ອງ C: ແລະຊ່ອງຈັດດກັ່ບຂໍ້ມູນຂອງລະບົບ ເລື່ອກເອົາໂຟເດີທີເຮົາສ້າງໄວ້ ແລະ ກົດເຄື່ອງໝາຍຖືກອອກຈາກ Use this image ID ແລ້ວສ້າງຊື່ໄຟ໌ຂອງເຮົາໄວ້
 5. ກົດ Next

 1. ກົດ Finish

ຈາກນັ້ນຈາກນັ້ນລໍຖ້າໃຫ້ລະບົບປະຕິບັດການ Ghost / Clone ຈົນສໍາເລັດ ໃນນການແບັດອັບຈະໃຊ້ເວລານ່ອຍຫຼືຫຼາຍແມ່ນຂື້ນຢູ່ກັບໄຟ໌

ວິທີການ Restore ໄຟ໌ Ghost / Clone Windows 10

ກ່ອນອື່ນໝົດເຮົາຕ້ອງສ້າງໄຟ໌ບູດໃສ່ USB / CD-DVD ເພື່ອບູດໃນການເຮັດ Recovery ຂອງການ Restore Windows ທີເຮົາສ້າງເອົາໄວ້ ກ່ອນທີເຮົາຈະສ້າງເຮົາຕ້ອງກ່ຽມແຜ່ນ CD-DVD ຫຼື USB ກ່ອນ.

 1. ເປີດໂປຣແກມ Macrium Reflect ແລ້ວຄິກທີໄອຄອນເຮັດໄຟ໌ບູດ

2. ກົດ Next ສາມາດເລື່ອກ change PE Version ໄດ້ຕາມ Windows ເຮົາໃຊ້ງານ

ກົດ Update ກ່ອນຈິງກົດ Next ຕໍ

ກົດ Finish ແລ້ວລໍຖ້າການສ້າງໄຟ໌ບູດ

 1. ກົດ Restart ຄອມພິວເຕີ ແລ້ວໃຫ້ເລື່ອກບູດຈາກ USB ແລ້ວເຂົ້າ Windows PE ໃນ Flash Drive ແລ້ວໃຫ້ເຮົາເລື່ອນໄປທີ Restore ແລ້ວກົດ Browse for an image file ເພື່ອເລລື່ອກເປີດໂຟເດີທີເຮົາຈັດເກັ່ບໄຟ Backup

 1. ຈາກນັ້ນກົດ Restore Image ແລ້ວລໍຖ້າການ Restore ໃຊ້ເວລາປະມ່ານ 30 ນາທີ

ເທົ່ານີກໍເປັນການ Ghost / Clone Windows 10 ສໍາລັບໂໝດ UEFI ໂດຍຈະປະຫຍັດເວລາໃນການລົ່ງວິນໂດວ໌ ແລະ ໂປຣແກມຕ່າງໆ (ຖ້າຢາກໃຫ້ການ Ghost / Clone Windows ໄດ້ປະສິດທິພາບຫຼາຍທີສຸດຕ້ອງເປັນຄອມພິວເຕີລຸ້ນດ່ຽວກັນ ແລະ ໃຊ້ Key ແບ່ບ Active Windows ໄດ້ຫຼາຍໆເຄື່ອງ ໂດຍທາງແອັດມິນໄດ້ລ່ອງກັບລຸ້ນ HP ຜົ່ນປະກົດວ່າໃຊ້ໄດ້ 100 %)