fbpx
ການຄອນຟິກ vlan ດ້ວຍອຸປະກອນ Switch Cisco

ການຄອນຟິກ vlan ດ້ວຍອຸປະກອນ Switch Cisco

ການສ້າງ VLAN ມີປະໂຫຍດຫຼາຍສຳລັບໜ່ວຍງານທີ່ ມີຈຳນວນຜູ້ໃຊ້ງານຫຼາຍ ເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນ Traffic ຂອງການໃຊ້ງານສູງ ປ້ອງກັນໄວລັດໄດ້ ລະດັບໜື່ງ ແລະ ງ່າຍຕໍ່ການຈັດການລະບົບ ກວດສອບລະບົບ ເນື້ອຫາຂອງວິດີໂອ ແມ່ນເນັ້ນການຄອນຟິກອຸປະກອນ ciscO

ການຕັ້ງຄ່າຄວາມປອດໄພໃຫ້ກັບອຸປະກອນ Switch (port Security)

ການຕັ້ງຄ່າຄວາມປອດໄພໃຫ້ກັບອຸປະກອນ Switch (port Security)

ເນື້ອຫາເພື່ອເປັນການກຳນົດສິດໃນການເຂົ້າເຖິ່ງຂອງອຸປະກອນບາງພ໋ອດສຳລັບເອົາໄວ້ເຂົ້າ ເຖິ່ງ ອະນຸຍາດສະເພາະເຄື່ອງໃດເຄື່ອງໜື່ງເທົ່ານັ້ນ ເອີ້ນວ່າ Port Security

EtherChannel ຂອງອຸປະກອນສະວິດ

EtherChannel ຂອງອຸປະກອນສະວິດ

ການເຮັດ EtherChannel ແມ່ນການຕໍ່ສາຍລະຫວາງອຸປະກອນ Switch ຫາ Switch ຈຳນວນຫຼາຍກວ່າ ສອງ link ຂື້ນໄປ ເພື່ອປະໂຫຍດເຊັ່ນ: ເພີ່ມ bandwidth ຫຼາຍຂື້ນ, ເປັນLink ສຳລັບສຳຮອງ ໃນກໍລະນີສາຍໃດສາຍໜື່ງມີບັນຫາ #Network

ຄອນຟິກ DHCP ຂອງ Router Cisco configuration

ຄອນຟິກ DHCP ຂອງ Router Cisco configuration

Configuration dhcp by Cisco Router ການຟິກ dhcp ດ້ວຍອຸປະກອນ router cisco ເພື່ອໃຊ້ອຸປະກອນ router ເຮັດໜ້າທີ່ໃນການແຈກໄອພີໃຫ້ກັບເຄືອພາຍໃນ ແລະເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການຕັ້ງໄອພີໃຫ້ແຕ່ລະເຄື່ອງເອງ ເປັນການເສຍເວລາ #Network #Cisco #CCNA

PPP (WAN Configure PPP)

PPP (WAN Configure PPP)

WAN PPP – PAP – CHAP ການຄອນຟິກ ການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວາງ Router ເພື່ອໃຫ້ສາມາດສື່ສານກັນໄດ້ໃນ Protocol ດຽວກັນ ເຊັ່ນ: HDLC, PPP PAP, PPP CHAP #ccna #NetworkAdministration #Cisco