fbpx

CISCO

ເປີດຝຶກອົບຮົມ ຫຼັກສູດ Cisco Certified Network Associate (CCNA)

ຫຼັກສູດນີ້ທ່ານຈະສາມາດຕິດຕັ້ງ,ຄອນຟິກ,ປະຕິບັດການ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາໃນສ່ວນຂອງ ROUTER ແລະ Switch ຂອງເນັດເວີກຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງໄດ້  ຫຼັກສູດ CCNA ຈະປະກອບດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຂັ້ນພື້ນຖານຂອງການຄຸກຄາມລະບົບຄວາມປອດໄພ ທັກສະພື້ນຖານຂອງເນັດເວີກເບື້ອງຕົ້ນ ເນື້ອຫາໂດຍລວມປະກອບມີດັ່ງນີ້:

  • ລະບົບປະຕິບັດການຂອງເຄືອຂ່າຍ (Operation of IP Data Network)
  • ເທັກໂນໂລຊີ ເຄືອຂ່າຍ (LAN LAN Switching Technologies)
  • ໄອພີ ເວີຊັນ 4 ແລະ ເວີຊັນ 6 (IP addressing IPv4/IPv6)
  • ການ Routing ( IP Routing Technologies)
  • ການນໍາໃຊ້ບໍລິການໄອພີ (IP Services)
  • ຈັດການອຸປະກອນຄວາມປອດໄພ (Network Device Security)
  • ການແກ້ໄຂບັນຫາລະບົບເຄືອຂ່າຍ (Troubleshooting)

ຈັດການລະບົບເຄືອຂ່າຍ WAN (WAN Technologies)

ຫຼັກສູດນີ້ເໝາະກັບ:

-ນັກສຶກສາ ແລະ ບຸກຄົນທົ່ວໄປ

-ຜູ້ທີ່ສົນໃຈເລີ້ມຕົ້ນທາງດ້ານNetwork  ຢ່າງຈິງຈັງ

-ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການກ້າວໄປເປັນ
Network Engineer

-ຜູ້ທີ່ສົນໃຈສອບເອົາໃບປະກາດ
CCNA Routing and Switching (200-125 CCNA)

-ຜູ້ທີ່ສົນໃຈສຶກສາຕໍ່ໃນລະດັບ Advance ເຊັ່ນ Linux
Sever, Wireless, security, voice ,CCNP, CCSP, CCVP, CCIP,CCIE