Short Courses

 ຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມ ໄອທີ ໄລຍະສັ້ນ

iT Courses

iT Courses

Become A IT Expert

ເສີມສ້າງຄຸນະພາບ ແລະ ທັກສະໃຫ້ກັບບຸກຄາລາກອນ ພາຍໃນໜ່ວຍງານຂອງທ່ານໃຫ້ເປັນມີອາຊີບ

ພວກເຮົາມີທັງໝົດ 150 ກວ່າຊົ່ວໂມງຂອງຫຼັກສູດ

Microsoft Office

ລະດັບເລີ່ມຕົັນ:  60 ຊົ່ວໂມງ

ເຊິ່ງຈະມີຫົວຂໍ້ໄດ້ຮຽນຄື:
– word
– Excel
– PowerPoint
– Publisher
– Email
– PDF
– Google Tool

Network Administrator

ລະດັບກາງ : 30 ຊົ່ວໂມງ

-TCP/IP -OSI 7 Layer
-ອຸປະກອນລະບົບເຄືອຂ່າຍ
-ໄອພີແອັດເດຼສ໌ (IP Address IPv4 & IPv6)
-ຕັ້ງຄ່າອຸປະກອນ Router 
-ລະບົບເຄືອຂ່າຍໄຮ້ສາຍ (Wireless Network)
 -Switching Concept
-Dhcp & Dns Server
-Inter VLAN, DHCP
-Static Route

IT Support

ລະດັບເລີ່ມຕົ້ນ:​ 60 ຊົ່ວໂມງ

ພື້ນຖານຮາດແວ ແລະ ຊັອບແວ (Hardware & Software)
ຮຽນຮູ້ການເຮັດວຽກຂອງອຸປະກອນຄອມພິວເຕີ
ເທັກນິກການມ້າງປະກອບຄອມຕັ້ງໂຕະ
ເທັກນິກການມ້າງປະກອບຄອມໂນດບຸກ
ແນະນຳການແກ້ໄຂອາການຄອມພິວເຕີ
ປ່ຽນອາໄຫຼ່ຄອມພິວເຕີ

ໃນທຸກຫຼັກສູດຈະມີ

ປັບປຸງເນື້ອຫາໃຫ້ທັນສະໄໝ

ທຸກຫຼັກສູດມີການປັບປຸງໃຫ້ທັນສະໄໝ່ ຢູ່ຕະຫຼອດເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮຽນໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ທີ່ເປັນປະຈຸບັນຫຼາຍທີ່ສຸດ

ຮຽນຟຼີ 1 ປີ

ເພື່ອຍ້ຳຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການໃຊ້ງານຕົວຈິງ ຫຼັງຮຽນຈົບໄປທ່ານຍັງສາມາດກັບມາຮຽນຄືນໄດ້ອີກໂດຍບໍ່ຕ້ອງເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍພາຍໃນ 1 ປີ

ໃຫ້ຄຳປຶກສາ

ໃຫ້ຄຳປຶກສາຟຼີຕະຫຼອດຖ້າຕິດບັນຫາການໃຊ້ງານໃນໜ້າວຽກຂອງທ່ານ ທ່ານສາມາດຂໍຄຳປຶກສາ ຫຼື ໃຫ້ທາງເຮົາຊ່ວຍແກ້ບັນຫາໃຫ້ທ່ານໄດ້

ເອກະສານປະກອບການຮຽນ

ປັບປຸງຫຼັກສູດການສອນໃຫ້ທັນສະໄໝ່ເຂົ້າສະພາບປະຈຸບັນ ເພື່ອອັບເດດຄວາມຮູ້ໃໝ່ໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮຽນ

ວິດີໂອສຳລັບການຮຽນ

ທາງເຮົາຈະແນະນຳ ຊ່ອງທາງໃນການຫາຄວາມຮູ້ ແລະ ມີວີດີໂອການສອນ ແລະ ເຕັກນິກຕ່າງ ໃຫ້ເພື່ອທ່ານຈະໄປຕໍຍອດຄວາມຮູ້ໄດ້

workshop

ສູນເຮົາມີຄອມພິວເຕີ ມີອຸປະກອນພ້ອມສຳລັບ workshop ທຸກຫຼັກສູດຂອງເຮົາຈະມີພາກປະຕິບັດງານຕົວຈິງທັງໝົດເພື່ອໃຫ້ທຸກທ່ານຕ້ອງໃຊ້ໄດ້ແທ້ໆ

Get In Touch or Create an Account

Ready to Get Started?

ລາວໄອທີ ບໍລິການ