fbpx

Configuration dhcp by Cisco Router ການຟິກ dhcp ດ້ວຍອຸປະກອນ router cisco ເພື່ອໃຊ້ອຸປະກອນ router ເຮັດໜ້າທີ່ໃນການແຈກໄອພີໃຫ້ກັບເຄືອພາຍໃນ ແລະເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການຕັ້ງໄອພີໃຫ້ແຕ່ລະເຄື່ອງເອງ ເປັນການເສຍເວລາ #Network #Cisco #CCNA