fbpx

ຫຼັກສູດ: Graphic Design

ລາຍລະອຽດການອົບຮົມ / Outline

ພາກທີ 1: CorelDraw
 •  ແນະນໍາເຄື່ອງມືຕ່າງໆ ແລະ ການນໍາໃຊ້
 • Setting color profile
 •  Bottle Shaped Text Wrap using Envelope tool
 • Make logo & Business Card
 • Make brush tools
 • Make model 3D
 • Make tree art
 • Car draft
 • Make T-shirt screen
 • Make billboard
 • Make brochure
 • Draft line lao
ພາກທີ 2: Illustrator
 • Review tools & setting
 • Make Business Car
 • Text 3
 • 3D Bubble Tex
 • Long Shado
 • Striped 3D Shape
 • Make model 3D (3D Objects Mapping Label to Bottle
 • Real Time Mirror (Draft
 • Geometric Line Art & Mesh tools
ພາກທີ 3: Photoshop
 • Advertising
 • Manipulation
 • Poster Design
 • Crandon um Mockup Digital com a duplex Illustrator & Photoshop
 • Transform a Photo into a Brick Wall Portrait
 • Glowing Mushroom – Photoshop Fantasy Manipulation
 • High-End Skin Softening in Photoshop – Remove Blemishes, Wrinkles, Acne Easily and Quickly
 • How to Make Realistic Chips Bag Mock-up
 • 30. Make a Movie Poster with Texture

 ຫຼັກສູດ ການອອກແບບ Graphic Design

ຫຼັກສູດນີ້ຈະເປັນຫຼັກສູດທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດເປັນນັກອອກແບບສື່ໂຄສະນາ ແລະ ສິງພິມຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບ ໂດຍການນຳໃຊ້ໂປຼແກຼມທີ່ທັນສະໄໝ່ ແລະ ເປັນທີ່ນິຍົມກັນຫຼາຍໃນທຸກມື້ນີ້ ນິ້ນກໍ່ຄືໂປຼແກຼມ CorelDraw, Illustrator ແລະ Photoshop ພວກເຮົາຈະເນັ້ນໃຫ້ທຸກຄົນສາມາດເປັນມືອາຊີບໄດ້ໃນຮູບແບບ ຂອງຕົນເອງໂດຍມີເຄື່ອງມືດັ່ງກ່າວມານັ້ນເປັນຫຼັກ.

 

ໄລຍະເວລາໃນການຮຽນ

 • ຫຼັກສູດ 60 ຊົ່ວໂມງ, ຮຽນຄັ້ງລະ 3 ຊົ່ວໂມງ

ຫຼັກສູດນີ້ເໝາະກັບ:

 • ບຸກຄົນທົ່ວໄປ
 • ຜູ້ທີ່ສົນໃຈງານອອກແບບໂຄສະນາສິນຄ້າ
 • ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການເປີດຮ້ານປ້າຍ,ຮ້ານສະກີນເສື້ອ,ອອກແບບສືສິງພິມ

ເງື່ອນໄຂຜູ້ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມ

 • ສາມາດຮຽນໄດ້ທຸກລະດັບ

ໂປຼແກຼມທີ່ໃຊ້ໃນການຝຶກອົບຮົມ

 • CorelDraw
 • Illustrator
 • Photoshop

ເງື່ອນໄຂການຊຳລະເງິນ

ຊຳລະກ່ອນມື້ຝຶກອົບຮົມ 5 ມື້
ກໍລະນີຊຳລະແລ້ວຈະບໍ່ມີການຖອນເງິນຄືນໄດ້ ແຕ່ທ່ານສາມາດເລື່ອນໄປຊຸດໃໝ່ໄດ້
ຊຳລະທີ່ຫ້ອງການ ລາວໄອທີ ບໍລິການ ຫຼື ຊຳລະຜ່ານບັນຊີທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ
ຊື່ບັນຊີ : LAO IT SERVICE
ເລກບັນຊີ: 160-120-351-4186 ສະກຸນເງິນກີບ