fbpx

ແກ້ໄຂບັນຫາລົບອິນເຕີເນັດຊ້າ

ບັນຫາລະບົບອິນເຕີເນັດຊ້າ ສັນຍານ wi-fi ບໍ່ດີ ໃຊ້ງານບໍ່ປົກກະຕິ ເຮັດວຽກບໍ່ໄດ້

ບໍລິການ ດູແລລະບົບເນັດເວີກຫ້ອງການ

ລະບົບເນັດເວີກຫ້ອງການມີບັນຫາ ພິມເອກະສານບໍ່ໄດ້ ເຂົ້າເອົາຂໍ້ມູນສວນກາງຢາກ ເຮັດວຽກບໍ່ສະດວກ ລ້າຊ້າ

ບໍລິການ ແກ້ໄຂບັນຫາລະບົບໄອທີ

ລະບົບການໃຊ້ງານເກົ່າບໍ່ທັນສະໄໝ່ ຕ້ອງການອັບເກຼດ ປ່ຽນລະບົບ ປັບປຸງ ແລະ ສຳຮອງຂໍ້ມູນ

Maintenance

What do we do ສິ່ງທີ່ເຮົາເຮັດໃນການດູແລລະບົບ
For the systems:
– Regular Site visits: ເຂົ້າເຊັກລະບົບຢ່າງເປັນປົກກະຕິ
– Check AntiVirus Updates ກວດເຊັກໄວລັດ ແລະ ສະແກນ
– Check Microsoft System Updates ກວດເຊັກ ແລະ ອັບເດດລະບົບປະຕິບັດການ
– Check machine performance. ກວດເຊັກປະສິດທິການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງ
– Clean disk of temporary files. ລົບຂໍ້ມູນຂີ້ເຫຍື້ອ ອັນເປັນເຫດໃຫ້ເຄື່ອງທຳງານຊ້າ
– Disk De-fragmentation. ລຳດັບຄວາມເປັນລະບຽບໃຫ້ກັບຮາດດິດ
– Networks and Infrastructure are secure. ກວດສອບຄວາມປອດໄພຂອງລະບົບເຄືອຂ່າຍ
– Backups are being performed successfully. ສຳຮອງຂໍ້ມູນທີ່ມີຄວາມສົມບູນແລ້ວໄວ້
– Server and network health checks. ເຊັກຄວາມສະຖຽນຂອງ ເຊີເວີ ແລະ ເນັດເວີກ