fbpx

 

ລາຍລະອຽດການອົບຮົມ / Outline

ພາກທີ1: Microsoft Office Word

ແນະນຳ MS Office 2016
– ການຈັດການຂໍ້ຄວາມ (Text Layout)
– ການປ່ຽນຫົວໜ່ວຍວັດແທກຂອງເອກະສານ
– ການປັບປ່ຽນສີພື້ນ ຫ ັງຂອງເອກະສານ (Background color)
– ການໃສ່ພາບພື້ນ ຫ ັງຂອງເອກະສານ (Watermark)
– ການໃສ່ຂອບໃຫ້ໜ້າເອກະສານ (Page borders)
– ຟອນ ແລະ ປັບແຕ່ງເອກະສານ
– ການໃສ່ສັນຍາລັກ ແລະ ເລກລາດັບ (Bullets and Numbering)
– ການໃສ່ຮູບພາບ ແລະ Word Art
– ສ້າງ ແລະ ຈັດການຕາຕະລາງ
– ວິທີການົດຫົວ ແລະ ທ້າຍເຈ້ຍ
– ການໃຊ້ງານຟັງຊັນ Illustrations

ພາກທີ 2: Microsoft Office Excel

– ການນຳເໜີພາບລວມກ່ຽວກັບ Excel
– ເລີ້ມຕົ້ນການເຮັດວຽກກ່ຽວຕາຕະລາງຂໍ້ມູນ
– ການົດການເຮັດວຽກ ແລະ ການປັບແຕ່ງ Worksheet
– ນາໃຊ້ສູດຄານວນ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂສູດຄານວນ
– ການຍ້າຍ ແລະ ສາເນ ົ່າສູດຄານວນ
– ວິທີີສະແດ່ງຄວາມຜິດພາດ ຈາກການນາໃຊ້ສູດຄານວນ
– ການຄານວນດ້ວຍການໃຊ້ຟັງຊັນ ບວກ, ລົບ, ຄູນ, ຫານ.
– ການສ້າງບັນຊີລາຍວັນ
– ວິທີການລັອກເຊວ (Freeze panes)
– ການໃຊ້ຟັງຊັນ Count & PMT ໃນການຄິດໄລ່
– ວິທີການແປງຄ່າສະກຸນເງິນຕ່າງໆ
– ການຂື້ນ ແຜນອາຫານງານລ້ຽງ (Workshop)
– ວິທີຄິດໄລ່ເງິນອັດຕາດອກເບ້ຍຜ່ອນຊາລະໃນແຕ່ລະເດ ອນ (Workshop)
– ວິທີການຄານວນເງິນໂອທີ (OT) ຈາກຖານເງິນເດ ອນ (Workshop)
– ສູດຫຼຸດສື້ນິ ຄ້າໂດຍໃຊ້ເງິນຊື້ສ ື້ນິ ຄ້າເປັນເງ ອນໄຂໃນການຫຼຸດ (Workshop)
– ຕາຕະລາງການຫຼຸດສື້ນິ ຄ້າ (Workshop)

ພາກທີ 3: Microsoft Office PowerPoint

– ແນະນາພາບລວມກ່ຽວກັບ PowerPoint
– ວິທການຈັດຮູບແບ່ບຂໍ້ຄວາມ
– ການການົດຕົ້ນແບບຂອງສະໄລ
– ເອ າຮູບພາບມາປະກອບຂໍ້ຄວາມ, ຕາຕະລາງ ແລະ ຮູບແບບຕ່າງໆ
– ວິທີການສ້າງ Theme ມາໃຊ້ເອງ (Slide master)
– ວິທີການົດຮູບແບບສະໄລ (Transitions)
– ວິທີການົດຮູບແບບສະແດ່ງຂໍ້ຄວາມ (Animations)
– ເທັກນິກການສ້າງວີດີໂອ

ພາກທີ 4: Microsoft Office Publisher

-ນະນຳການໃຊ້ງານ
-ການເຮັດນາມບັດ
-ການຕັ້ງຄ່າການພິມນາມບັດ

ພາກທີ 5: ສ້າງຟາຍ PDF ແລະ ແກ້ໄຂ

-ນຳໃຊ້ເອກະສານ PDF
-ການສ້າງຟາຍ ແລະ ປ້ອງກັນການແກ້ໄຂ
-ຈັດການເອກະສານປະເພດ PDF ໃນຮູບແບບຕ່າງໆ

  ພາກທີ 6: ການໃຊ້ Email

  – ວິທີການສະໝັກອີເມລ໌ (E-mail Register)
  – ວິທີການນາໃຊ້ອີເມລ໌
  – Outlook, Thunder bird

  ພາກທີ 7: ການນຳໃຊ້ Google Tool

  – ການນາໃຊ້ຂໍ້ມູນອອນລາຍ໌ (Google Drive)
  – ວິທີການຈັດເກັົ່ບຂໍ້ມູນເທີງອິນເຕີເນັດ (Save to google drive)
  – ພົ່ມິ ເອກະສານດ້ວຍສ່ຽງ (Voice to Text)
  – ວິທີການແບງປັນເອກະສານອອນລາຍ໌ (Sharing files)
  – ວິທີການແປເອກະສານອອນລາຍ໌ (Translate languages)

   

  ຫຼັກສູດ Microsoft Office

  ເຊິ່ງໃນຫຼັກສູດນີ້ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນ ການນໍາໄຊ້ Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Office Publisher ຕັ້ງແຕ່ຂັ້ນພື້ນຖານຈົນຮອດລະດັບມືອາຊີບ ແລະ ຫຼັກການວາງມືແບບສາມາດພິມໄດ້ 10 ນິ້ວແບບມືອາຊີບ.

   

  ຫຼັກສູດນີ້ເໝາະກັບ:

  ນັກສຶກສາ ແລະ ບຸກຄົນທົ່ວໄປ
  ຜູ້ທີ່ສົນໃຈພື້ນຖານການນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີ
  ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກຫ້ອງການ

  ເງື່ອນໄຂຜູ້ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມ

  – ສາມາດຮຽນໄດ້ທຸກຄົນ

  ຮູບແບບການຝຶກອົບຮົມ

  • ໃຊ້ຄອມພິວເຕີໂນດບຸກຂອງສູນ ຫຼື ທ່ານສາມາດເອົາເອງໄດ້

  ເງື່ອນໄຂການຊຳລະເງິນ

  ຊຳລະກ່ອນມື້ຝຶກອົບຮົມ 5 ມື້
  ກໍລະນີຊຳລະແລ້ວຈະບໍ່ມີການຖອນເງິນຄືນໄດ້ ແຕ່ທ່ານສາມາດເລື່ອນໄປຊຸດໃໝ່ໄດ້
  ຊຳລະທີ່ຫ້ອງການ ລາວໄອທີ ບໍລິການ ຫຼື ຊຳລະຜ່ານບັນຊີທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ
  ຊື່ບັນຊີ : LAO IT SERVICE
  ເລກບັນຊີ: 160-120-351-4186 ສະກຸນເງິນກີບ