fbpx

ຕາຕະລາງເປີດຝຶກອົບຮົມ

ວັນທີ
ພາກຮຽນ
ເວລາ
ຈົບ
10/02/2020
ເຊົ້າ-ບ່າຍ
9:00-16:30
14/02/2020

 

ລາຍລະອຽດການອົບຮົມ / Outline

Module 1 Introduction

About MikroTik
• What is RouterOS
• What is RouterBOARD
First time accessing the router
• WinBox and MAC-WinBox
• WebFig and Quick Set
• Default configuration
RouterOS command line interface (CLI)
• Null Modem cable
• SSH and Telnet
• New terminal in WinBox/WebFig
RouterOS CLI principles
• <tab>, double <tab>, “?”, navigation
• Command history and its benefits

Initial configuration (Internet access)
• WAN DHCP-client
• LAN IP address and default gateway
• Basic Firewall – NAT masquerade
Upgrading RouterOS
• Package types
• Ways of upgrading
• RouterBOOT firmware upgrade
Router identity
Manage RouterOS logins
Manage RouterOS services
Managing configuration backups
• Saving and restoring the backup
• Difference between a backup and an export (.rsc) file
• Editing an export file
Resetting a RouterOS device
Reinstalling a RouterOS device (Netinstall)
RouterOS license levels
Sources of additional information
• wiki.mikrotik.com
• forum.mikrotik.com
• mum.mikrotik.com
• Distributor and consultant support
• support@mikrotik.com
Module 1 laboratory

Module 2 DHCP

DHCP server and client
     – DHCP client
     – DHCP server setup
      -Leases management
      -DHCP server network configuration

Address Resolution Protocol (ARP)
    • ARP modes
    • RouterOS ARP table

Module 2 laboratory

Module 3 Bridging

Bridging overview
  • Bridge concepts and settings
  • Creating bridges
  • Adding ports to bridges

Bridge wireless networks
   • Station bridge
Module 3 laboratory

Module 4 Routing

Routing overview
• Routing concepts
• Route flags
Static routing
• Creating routes
• Setting default route
• Managing dynamic routes
• Implementing static routing in a simple network
Module 4 laboratory

Module 5 Wireless

802.11a/b/g/n/ac Concepts
• Frequencies (bands, channels) data-rates / chains (tx power,
rx sensitivity, country regulations)
Setup a simple wireless link
• Access Point configuration
• Station configuration
Wireless Security and Encryption
• Access List
• Connect List
• Default Authenticate
• Default Forward
• WPA-PSK, WPA2-PSK
• WPS accept, WPS client
Monitoring Tools
• Snooper
• Registration table

Module 5 laboratory

Module 6 Firewall

Firewall principles
  • Connection tracking and states
  • Structure, chains and actions
Firewall Filter in action
• Filter actions
• Protecting your router (input)
• Protection your customers (forward)

Basic Address-List
Source NAT
  • Masquerade and src-nat action
Destination NAT
  • dst-nat and redirect actions
FastTrack
Module 6 laboratory

Module 7 QoS

Simple Queue
  • Target
  • Destinations
  • Max-limit and limit-at
  • Bursting

One Simple queue for the whole network (PCQ)
  • pcq-rate configuration
  • pcq-limit configuration
Module 7 laboratory

Module 8 Tunnels

PPP settings
  • PPP profile
  • PPP secret
  • PPP status

IP pool
  • Creating pool
  • Managing ranges
  • Assigning to a service

Secure local network
  • PPPoE service-name
  • PPPoE client
  • PPPoE server
Point-to-point addresses
Secure remote networks communication
  • PPTP client and PPTP server (Quick Set)
  • SSTP client
Module 8 laboratory

Module 9 Misc

RouterOS tools
  • E-mail
  • Netwatch
  • Ping
  • Traceroute
  • Profiler (CPU load)
Monitoring
  • Interface traffic monitor
  • Torch
  • Graphs
  • SNMP
  • The Dude
Contacting support@mikrotik.com
  • supout.rif, autosupout.rif and viewer
• System logs, enabling debug logs
• Readable configuration (item comments and names)
• Network diagrams
Module 9 laboratory

 ຫຼັກສູດ MIKROTIK (MTCNA)

ວັດຖຸປະສົ່ງຂອງຫຼັກສູດ

ຜູ້ເຂົ້າອົບຮົມຈະໄດ້ຮູ້ຈັກກັບອຸປກອນຕ່າງໆຂອງ ໄມໂຄຼຕິກ ເຊິ່ງເປັນທີ່ນິຍົມສູງໃນປະຈຸບັນເນື່ອງຈາກໄມໂຄຼຕິກຈະບໍ່ໄດ້ເປັນສະເພາະ Router ແຕ່ເປັນການປະສົມປະສານທີ່ລົງຕົວລະຫວ່າງ Hardware & Software ທີ່ສາມາດນຳໄປໃຊ້ງານໄດ້ຫຼາກຫຼາຍຄອບຄຸມຜູ້ໃຊ້ຕັ້ງແຕ່ລະດັບນ້ອຍສຸດຈົນເຖິ່ງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ທີ່ສຳຄັນແມ່ນເລື່ອງຂອງລາຄາອຸປະກອນຖືກແຕ່ຄວາມສາມາດເກີນລາຄາ. ເຊິ່ງຜູ້ເຂົ້າອົບຮົມຈະໄດ້ຄອນຟິກລະບົບໄມໂຄຼຕິກຕ່າງດ້ວຍຕົນເອງ ເຊັ່ນ:

ການຕິດຕັ້ງລະບົບເຄືອຂ່າຍ ລະບົບການເຊື່ອມໂຍງເຄືອຂ່າຍສາຂາຕ່າງໆ ເຂົ້າຫາກັນ
ລະບົບໃຫ້ບໍລິການອິນເຕີເນັດແບບຕ່າງໆ
ຮະບົບການຄວບຄຸມເວລາໃຊ້ງານອິນເຕີເນັດ
ລະບົບການຄວບຄຸມເຄືອຂ່າຍໄຮ້ສາຍ (Wi-Fi Hotspot)
ລະບົບ LOAD BALANCE
ເພື່ອແຊການໃຊ້ງານອິນເຕີເນັດການບຼອກເວັບໄຊທທີ່ບໍ່ເໝາະສົມໄດ້
ການຂຽນໂປຼແກຼມເພື່ອສັ່ງງານໄມໂຄຼຕິກ
ການເຮັດລະບົບແຈ້ງເຕືອນໃນກໍລະນີທີ່ລະບົບມີບັນຫາອັດຕະໂນມັດ
ການອອກແບບລະບົບທັງແບບ Wire ແລະ Wireless

ຫຼັກສູດນີ້ເໝາະກັບ:

ນັກສຶກສາ ແລະ ບຸກຄົນທົ່ວໄປ
ຜູ້ທີ່ສົນໃຈເລີ້ມຕົ້ນທາງດ້ານ Network ຢ່າງຈິງຈັງ
ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການກ້າວໄປເປັນ Network Engineer
ຜູ້ທີ່ສົນໃຈສອບເອົາໃບປະກາດ MTCNA
ຜູ້ທີ່ສົນໃຈສຶກສາຕໍ່ໃນລະດັບ Advance

ເງື່ອນໄຂຜູ້ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມ

ຕ້ອງມີພື້ນຖານເນັດເວີກ
ນັກຮຽນສາຂາໄອທີ

ຮູບແບບການຝຶກອົບຮົມ

  • ໃຊ້ອຸປະກອນຂອງ MIKROTIK ແທ້ໃນການຮຽນ

ເງື່ອນໄຂການຊຳລະເງິນ

ຊຳລະກ່ອນມື້ຝຶກອົບຮົມ 5 ມື້
ກໍລະນີຊຳລະແລ້ວຈະບໍ່ມີການຖອນເງິນຄືນໄດ້ ແຕ່ທ່ານສາມາດເລື່ອນໄປຊຸດໃໝ່ໄດ້
ຊຳລະທີ່ຫ້ອງການ ລາວໄອທີ ບໍລິການ ຫຼື ຊຳລະຜ່ານບັນຊີທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ
ຊື່ບັນຊີ : VILAYPHONE KHAMMEKOUN MS
ເລກບັນຊີ: 092120000678816001 ສະກຸນເງິນກີບ