fbpx

Layer 1 Physical

ມີໜ້າທີ່ກວດສອບການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງອຸປະກອນເຂົ້າກັນນັບຕັ້ງແຕ່ສາຍໄຟ, ສາຍແລນ, ສາຍໂທລະສັບ, ວາຍຟາຍ ແລະ ອື່ນໆ

 • ຖ້າແມ່ນສາຍແລນ (UTP)ທີ່ຕໍ່ເຂົ້າກັບອຸປະກອນຕ້ອງໃຫ້ຖືກຕ້ອງເຊັນ:
 • ສາຍແລນທີ່ຕໍ່ມີ 2 ແບບ
  • ແບບກົງ ສາຍແບບ A, ສາຍແບບ B   
   • ຄອມຄອມເຕີ ກັບ ສະວິດ,
   • ສະວິດ ກັບ ເຣົາເຕີ
  • ແບບໄຂວ້ ສາຍແບບ AB
   • ຄອມພິວເຕີ ກັບ ຄອມພິວເຕີ,
   • ສະວີດ ກັບ ສະວິດ

ນອກຈາກນັ້ນຍັງມີກະແສ່ໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ເທົ່າໃດ ອຸປະກອນສືກາງອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນຢູ່ໃນ Physical layer

Layer 2 Data Link

ຈະເຮັດໜ້າຕິດຕໍ່ຂໍ້ມູນລະຫວ່າງກັນໃຫ້ສາມາດສື່ສານກັນໄດ້ເຊັ່ນໃນລະບົບໃຊ້ການເຊື່ອມຕໍ່ກັນໃນຮູບແບບໃດເຊິ່ງຮູບແບບທີ່ກກ່ຽວຂ້ອງມີດັ່ງນີ້:

 • Service ເຊັ່ນ: ການຕໍ່ຫາເຄືອຂ່າຍພາຍນອກແບບ PPPoE, PAP, CHAP,….
 • ມີການແບ່ງເນັດເວີກໃນລະບົບ (VLAN)
 • ການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງເນັດເວີກໃຊ້ສາຍແບບໃດ ເຊັນ: ສາຍແລນ, ສາຍໄຟເບີ ຫຼື ແບບໄຮ້ສາຍ

Layer 3 Network

 

ຈະຕ້ອງມີການກຳນົດໝາຍເລກປະຈຳເຄື່ອງ (Logical Address) ເພື່ອໃຊ້ອ້າງອີງ ແລະ ຈຳແນກຄວາມແຕ່ກຕ່າງຂອງລະບົບເຄືອຂ່າຍ  ແລະ ມີໜ້າທີ່ຫາເສັ້ນທາງໃນການສົ່ງຂໍ້ມູນຈາກຕົ້ນທາງໄປຫາປາຍທາງໃນກໍລະນີທີ່ທັງ 2 ຢູ່ຄົນລະເຄືອຂ່າຍ

 • 1.IP ໝາຍເລກຂອງເຄື່ອງ ແລະ ບົງບອກເຄືອຂ່າຍ IPv4, IPv6
 • 2.Routing ການຫາເສັ້ນທາງຂອງເນັດເວີກ ໃນຮູບແບບຕ່າງໆ

Layer 4 Transport

 

  ກວດສອບ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ຜິດພາດ ການຈັດລຳດັບຄວາມສຳຄັນ ເລັ່ງດ່ວນ ແລະ ຄວບຄຸມຄວາມໄວໃນການສົ່ງແພກເກັດເຊິ່ງຈະມີຢູ່ 2 ແບບ:

 • 1.TCP :ເຮັດໜ້າທີ່ຄວບຄຸມການຮັບສົ່ງຂໍ້ມູນລະຫວາງເຄືອຂ່າຍເພື່ອໃຊ້ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນລະຫວ່າງກັນເຊິ່ງທີຊີພີຈະຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ລຳດັບຂໍ້ມູນທີ່ສົ່ງຜ່ານລະບົບເຄືອຂ່າຍ
  • Reliable ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື
  • Connection-Oriented ເຊື່ອມຕໍ່ຊ່ອງທາງການຮັບສົ່ງກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມສົ່ງ
  • Flow Control ມີການຄວບຄຸມປະລິການການສົ່ງຂໍ້ມູນລະຫວ່າງຕົ້ນທາງ ແລະ ປາຍທາງ
  • Congestion Control ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສົ່ງຂໍ້ມູນເຂົ້າໄປໃນຂະນະທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນຫຼາຍເກີນໄປຈະເຮັດໃຫ້ການສົົ່ງຂໍ້ມູນບໍສຳເລັດ
 • 2.UDP: ການສົ່ງຂໍ້ມູນຜ່ານທາງ UDP ຈະບໍ່ຮັບປະກັນຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ລຳດັບຂໍ້ມູນ ຂໍ້ມູນອາດຈະມີການສູນເສຍລະຫວາງທາງ.
  • Connectionless Transmission ບໍ່ມີການກວດສອບການເຊື່ອມກ່ອນສົ່ງ
  • ຄວາມໜ້າເຊື່ອຕ່ຳ
  • ບໍ່ມີການກວດສອບຂໍ້ມູນໃນການສົ່ງທີ່ເກີດຂໍ້ຜິດພາດຈາກການເຊື່ອມຕໍ່ສະຫວ່າງຕົ້ນທາງ ແລະ ປາຍທາງ

Layer 5 Session

 

ແມ່ນການເປີດໃຊ້ງານຂອງໂປຼແກຼມທທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຮັບສົ່ງຂໍ້ມູນ

 • ເຊິ່ງຈະມີການຈັດການຜູ້ເຂົ້າໃຊ້ງານ
 • ການເຂົ້າສູ່ລະບົບ ເພື່ອຢືນຢັນຕົວຕົນ (Authentication)
 • ການກວດສອບສິດໃນການເຂົ້າເຖິ່ງ (Authorization)
 • ກວດສອບ Login, logout, start, stop, open, close

Layer 6 Presentation

 

ແມ່ນການຈຳແນກຮູບແບບຂໍ້ມູນທີ່ຈະສົ່ງເຊັ່ນ:

 • ປະເພດຂໍ້ມູນທີ່ສົ່ງຈະຖືກເຂົ້າລະຫັດ ແລະ ແປງໃຫ້ເໝາະສົມກ່ອນ ແລ້ວຈິ່ງສົ່ງໄປ
 • ຈະເປັນປະເພດຂໍ້ມູນໃດກໍ່ຕາມ (JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, MP4, WAVE, DAT, PDF……)

Layer 7 Application

 

ກາໃຊ້ໂປຼແກຼມສຳສືສານລະຫວ່າງຕົ້ນທາງກັບປາຍທາງເຊັ່ນ:

 • Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox, Safari…
 • ໃນໂປຼແກມຕ່າງໆທີ່ໃຊ້ໃນການສົ່ງຂໍ້ມູນຫາກັນຈະມີ Service ດັ່ງນີ້
  • FTP, HTTP, HTTPS, SMTP, POP3, FMTP, TELNET, DHCP…..