fbpx

ຫຼັກສູດ ຝຶກອົບຮົມ

IT Support ຜູ້ຊ່ວຍໄອທີ ຫ້ອງການ

ຫຼັກສູດນີ້ຖືວ່າເປັນສາຍວຽກງານພື້ນຖານກ່ອນທີ່ອັບເກຼດ
ເປັນໃນລະດັບສູງເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ຈະເນັ້ນການປະບັດງານ ເຊັ່ນ: ເບີ່ງແຍງລະບົບໃນຫ້ອງການ ແກ້ໄຂບັນຫາເລື່ອງຂອງການໃຊ້ງານຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ລະບົບອິນເຕີເນັດ

ອອກແບບເວັບໄຊທ໌ ດ້ວຍເວີດແພຼສ໌

ເນື້ອຫາຫຼັກສູດອອກແບບສຳລັບຜູ້ທີ່ຕອງການເຮັດວຽກ
ທາງດ້ານເນັດເວີກເພື່ອປູພື້ນຖານເນັດເວີກ ໃຫູ້ຜູ້ຮຽນມີ
ຄຸນະພາບໃນການຕໍ່ຍອດຄວາມຮູ້ໄດ້ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮຽນ
ຮູ້ຈັກປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຈາກລະບົບເນັດເວີກ

CCNA

ຫຼັກສູດນີ້ທ່ານຈະສາມາດຕິດຕັ້ງ,ຄອນຟິກ,ປະຕິບັດການ
ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາໃນສ່ວນຂອງ ROUTER ແລະ Switch
ຂອງເນັດເວີກຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງໄດ້ ຫຼັກສູດ
CCNA ຈະປະກອບດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຂັ້ນພື້ນຖານ
ຂອງການຄຸກຄາມລະບົບຄວາມ ປອດໄພ

network Admin

ເນື້ອຫາຫຼັກສູດອອກແບບສຳລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງ
ການເຮັດວຽກທາງດ້ານເນັດເວີກເພື່ອປູພື້ນ
ຖານເນັດເວີກ ໃຫ້ຜູ້ຮຽນມີຄຸນະພາບ ໃນການຕໍຍອດຄວາມຮູ້ໄດ້ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ທີ່ເຂົ້າ
ຮຽນຮູ້ຈັກປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຈາກລະບົບ

MS Office

ຫຼັກສູດນີ້ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນ ການນໍາໄຊ້
Microsoft Word, Excel,
PowerPoint, Office Publisher
Outlook, G-Tool ຕັ້ງແຕ່ຂັ້ນພື້ນຖານ
ຈົນສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ແບບມືອາຊີບ .

ອອກແບບ Graphic Design

ຫຼັກສູດນີ້ຈະເປັນຫຼັກສູດທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານສາ
ມາດເປັນນັກອອກແບບສື່ໂຄສະນາ ແລະ ສິງ
ພິມຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບໂດຍການນຳໃຊ້ໂປຼແກຼມ
ທີ່ທັນສະໄໝ່ ແລະ ເປັນທີ່ນິຍົມກັນຫຼາຍ
ໃນທຸກມື້ນີ້ ນັ້ນກໍ່ຄືໂປຼແກຼມ CorelDraw, Illustrator ແລະ Photoshop

MIkrotik (MTCNA)

ຜູ້ເຂົ້າອົບຮົມຈະໄດ້ຮູ້ຈັກກັບອຸປກອນຕ່າງໆ
ຂອງ ໄມໂຄຼຕິກ ເຊິ່ງເປັນທີ່ນິຍົມສູງໃນປະຈຸ
ບັນ ໄມໂກຼຕິກຈະບໍ່ໄດ້ເປັນສະເພາະ
ອຸປະກອນແຕ່ເປັນການປະສົມປະສານທີ່ລົງ
ຕົວລະຫວ່າງ Hardware & Software
ທີ່ນຳໄປໃຊ້ງານໄດ້ຫຼາກຫຼາຍລະດັບ

ບໍລິການ (services)

ຕິດຕັ້ງລະບົບເຄືອຂ່າຍ (Network System)

 • ລະບົບເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີພາຍໃນ (Lan Network)
 • ລະບົບເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ (Load balancing)
 • ລະບົບ Wi-fi  ທີ່ທັນສະໄໝ (HotSpot Wi-fi)
 • ລະບົບຄວາມປອດໄພຄອມພິວເຕີ (Network Firewall)

ອອກແບບເວັບໄຊທ໌ (Website Design)

 • ເວັບບໍລິສັດ ອົງກອນ ຫຼື ທົ່ວໄປ (General)
 • ເວັບຂາຍເຄື່ອງອອນລາຍ (E-commerce)
 • ເວັບອະສັ່ງຫາລິມາຊັບ (Real Estate)
 • ເວັບສຳລັບການສຶກສາ (Education)

ສ້ອມແປງຄອມພິວເຕີ

 • ສ້ອມແປງຄອມພິວເຕີ ທຸກອາການ
 • ລົງວິນໂດ ແລະ ໂປຼແກຼມ
 • ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ວິເຄາະບັນຫາຄອມພິວເຕີ
 • ກູ້ຂໍ້ມູນ

ບົດຄວາມ (Posts)

Website By WordPress

Website By WordPress

ວັດຖຸປະສົງຂອງຫຼັກສູດນີ້: ເນື້ອຫາຫຼັກສູດອອກແບບສຳລັບຜູ້ທີ່ຕອງການເຮັດເວັບດ້ວຍຕົນເອງ...

read more
Network Admin

Network Admin

ເປີດຮັບນັກຮຽນຊຸດໃໝ່ ຫຼັກສູດ: Network Admin ວັນທີ 5 ເດືອນສິງຫາ 2019ເວລາ 13:00-16:00ຄ່າລົງທະບຽນ: 1,250,000...

read more

Ads

2.700.000 kip

ບົດຄວາມຍ້ອນຫຼັງ