fbpx

ຫຼັກສູດ ຝຶກອົບຮົມ

network Admin

ເນື້ອໃນຫຼັກສູດອອກແບບສຳລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການເຮັດວຽກດ້ານ
ເນັດເວີກເພື່ອປູພື້ນຖານເນັດເວີກໃຫ້ຜູ້ຮຽນມີຄຸນະພາບໃນການ
ຕໍຍອດຄວາມຮູ້ໄດ້ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮຽນຮູ້ຈັກປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຈາກລະບົບ

MS Office 2019

ຫຼັກສູດນີ້ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນ ການນໍາໄຊ້
Microsoft Word, Excel,
PowerPoint, Office Publisher
Outlook, G-Tool ຕັ້ງແຕ່ຂັ້ນພື້ນຖານ
ຈົນສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ແບບມືອາຊີບ .

Graphic Design

ຫຼັກສູດນີ້ຈະເປັນຫຼັກສູດທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານສາ
ມາດເປັນນັກອອກແບບສື່ໂຄສະນາ ແລະ ສິງ
ພິມຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບໂດຍການນຳໃຊ້ໂປຼແກຼມ
ທີ່ທັນສະໄໝ່ ແລະ ເປັນທີ່ນິຍົມກັນຫຼາຍ
ໃນທຸກມື້ນີ້ ນັ້ນກໍ່ຄືໂປຼແກຼມ CorelDraw, Illustrator ແລະ Photoshop

IT-Support

IT Support

ຫຼັກສູດນີ້ຖືວ່າເປັນສາຍວຽກງານພື້ນຖານກ່ອນທີ່ອັບເກຼດ
ເປັນໃນລະດັບສູງເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ຈະເນັ້ນການປະບັດງານ ເຊັ່ນ: ເບີ່ງແຍງລະບົບໃນຫ້ອງການ ແກ້ໄຂບັນຫາເລື່ອງຂອງການໃຊ້ງານຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ລະບົບອິນເຕີເນັດ

ສ້າງເວັບໄຊທ໌ ດ້ວຍເວີດແພຼສ໌

ເນື້ອຫາຫຼັກສູດອອກແບບສຳລັບຜູ້ທີ່ຕອງການເຮັດວຽກ
ທາງດ້ານເນັດເວີກເພື່ອປູພື້ນຖານເນັດເວີກ ໃຫູ້ຜູ້ຮຽນມີ
ຄຸນະພາບໃນການຕໍ່ຍອດຄວາມຮູ້ໄດ້ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮຽນ
ຮູ້ຈັກປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຈາກລະບົບເນັດເວີກ

CCNA

ຫຼັກສູດນີ້ທ່ານຈະສາມາດຕິດຕັ້ງ,ຄອນຟິກ,ປະຕິບັດການ
ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາໃນສ່ວນຂອງ ROUTER ແລະ Switch
ຂອງເນັດເວີກຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງໄດ້ ຫຼັກສູດ
CCNA ຈະປະກອບດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຂັ້ນພື້ນຖານ
ຂອງການຄຸກຄາມລະບົບຄວາມ ປອດໄພ

ບໍລິການ (services)

ຕິດຕັ້ງລະບົບເຄືອຂ່າຍ (Network System)

 • ລະບົບເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີພາຍໃນ (Lan Network)
 • ລະບົບເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ (Load balancing)
 • ລະບົບ Wi-fi  ທີ່ທັນສະໄໝ (HotSpot Wi-fi)
 • ລະບົບຄວາມປອດໄພຄອມພິວເຕີ (Network Firewall)

ອອກແບບເວັບໄຊທ໌ (Website Design)

 • ເວັບບໍລິສັດ ອົງກອນ ຫຼື ທົ່ວໄປ (General)
 • ເວັບຂາຍເຄື່ອງອອນລາຍ (E-commerce)
 • ເວັບອະສັ່ງຫາລິມາຊັບ (Real Estate)
 • ເວັບສຳລັບການສຶກສາ (Education)

ສ້ອມແປງຄອມພິວເຕີ

 • ສ້ອມແປງຄອມພິວເຕີ ທຸກອາການ
 • ລົງວິນໂດ ແລະ ໂປຼແກຼມ
 • ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ວິເຄາະບັນຫາຄອມພິວເຕີ
 • ກູ້ຂໍ້ມູນ

ບົດຄວາມ (Posts)

PPP (WAN Configure PPP)

PPP (WAN Configure PPP)

WAN PPP - PAP - CHAP ການຄອນຟິກ ການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວາງ Router ເພື່ອໃຫ້ສາມາດສື່ສານກັນໄດ້ໃນ Protocol ດຽວກັນ ເຊັ່ນ: HDLC, PPP...

read more

ບົດຄວາມຍ້ອນຫຼັງ

ປະຕິທິນ ຄອສອອນລາຍ