fbpx

ສາມາດຊຳລະໄດ້ 2 ຊ່ອງທາງດັ່ງນີ້:

 1. ຊຳລະທີ່ຫ້ອງການລາວໄອທີ ບໍລິການ ບ້ານພະຂາວ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 2. ຊຳລະເຂົ້າ ບັນຊີທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ
  ເລກບັນຊີ:  160-120-351-4186 ສະກຸນເງິນກີບ
  ຊື່ບັນຊີ: LAO IT SERVICE

ຫຼື ສະແກນ QR CODE ດ້ານລຸ່ມ

  ແຈ້ງການຈ່າຍເງິນ:


  1. ແຈ້ງຜ່ານທາງ WhatApp


  2. ແຈ້ງຜ່ານໜ້າຟອມລຸ່ມນີ້:

  --