fbpx

ສາມາດຊຳລະໄດ້ 2 ຊ່ອງທາງດັ່ງນີ້:

  1. ຊຳລະທີ່ຫ້ອງການລາວໄອທີ ບໍລິການ ບ້ານພະຂາວ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
  2. ຊຳລະເຂົ້າ ບັນຊີທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ
    ເລກບັນຊີ:   092120000678816001 ສະກຸນເງິນກີບ
    ຊື່ບັນຊີ: VILAYPHONE KHAMMEKOUN MS

ຫຼື ສະແກນ QR CODE ດ້ານລຸ່ມ

ແຈ້ງການຈ່າຍເງິນ:

1. ແຈ້ງຜ່ານທາງ WhatApp

2. ແຈ້ງຜ່ານໜ້າຟອມລຸ່ມນີ້:
--