Managed IT Services You Can Trust

ບໍລິການ ທາງດ້ານໄອທີ ທີ່ມີການຈັດການ ໃຫ້ທ່ານເຊື່ອຖືໄດ້

SERVICES

What We Do

Laptop Repair / Desktop Repair

ບໍລິການສ້ອມແປງ ແລະ ປ່ຽນອາໄຫຼ່ຄອມພິວເຕີຕັ້ງໂຕະ(Desktop), ໂນດບຸກ (Laptop).ອໍອິນວັນ(All-in-One)

Virus and Spyware Removal

ບໍລິການແກ້ໄຂບັນຫາຄອມພິວເຕີ ຕິດໄວລັດ ໂປຼແກຼມໃຊ້ງານບໍ່ໄດ້ ມີບັນຫາ ເຄື່ອງໃຊ້ງານຊ້າ ເຮັດວຽກບໍ່ທັນອັນເນື່ອງຈາກບັນຫາໄວລັດ.

Data Recovery and Backup Plan

-ບໍລິການ ສຳຮອງຂໍ້ມູນສຳລັບອົງກອນ(Backup Plan) -ບໍລິການ ກູ້ຂໍ້ມູນຈາກການຖືກລົບ(Data Recovery)

Network Design

ບໍລິການອອກແບບ ແລະ ຮັບຕິດຕັ້ງລະບົບເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ ລະບົບອິນເຕີ ແລະ Wifi ພາຍໃນອົງກອນ ແລະ ຫ້າງຮ້ານ ບ້ານເຮືອນ ທຸກລະດັບ

Cloud Services

ບໍລິການການ ໃຫ້ເຊົ້າພື້ນທີ່ສຳລັບເກັບຂໍ້ມູນທາງອອນລາຍ ຝາກເວັບໄຊ ລະບົບເມລ ລະບົບຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ແອັປຕ່າງໆ .

Cyber Security

ບໍລິການ ກວກເຊັກ, ທົດສອບ ເລື່ອງຄວາມປອດໄພຂອງລະບົບທີໃຊ້ຜ່ານທາງອອນລາຍທຸກລະບົບ

Approach

Professional IT Services & Technology Consulting

ບໍລິການໄອທີມືອາຊີບ ແລະ ໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ

We Create Fully Connected Systems So You Can Focus On Your Business

Get Started

Five Spheres. One Mission.

 

Secure

Repair

Support

Connect

Monitor