fbpx

ການສ້າງ VLAN ມີປະໂຫຍດຫຼາຍສຳລັບໜ່ວຍງານທີ່ ມີຈຳນວນຜູ້ໃຊ້ງານຫຼາຍ ເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນ Traffic ຂອງການໃຊ້ງານສູງ ປ້ອງກັນໄວລັດໄດ້ ລະດັບໜື່ງ ແລະ ງ່າຍຕໍ່ການຈັດການລະບົບ ກວດສອບລະບົບ ເນື້ອຫາຂອງວິດີໂອ ແມ່ນເນັ້ນການຄອນຟິກອຸປະກອນ ciscO