fbpx

WEBSITE BUILDING SERVICE

Company Profile

ເວັບນຳສະເໜີ ຂໍ້ມູນຂອງບໍລິສັດ ແລະ ອົງານ
LAK 4,750,000
/Anual

  • ອອກແບບແລະສ້າງເວັບໄຊໃໝ່
  • ຮອງຮັບທຸກອຸປະກອນ (Responsive)
  • ເວັບໄຊ 1 ພາສາ
  • ສາມາດແກ້ໄຂ ແລະ ລົງຂໍ້ມູນເພີ່ມ ເອງໄດ້
  • ລົງເນ້ືອຫາເລ່ີມຕ້ົນໃໝ່ໃຫ້ໝົດ
  • ເບ່ິງແຍງດູແລ ແລະ ອັບເດດເວັບໄຊໃຫ້
  • ໃຫ້ຄຳປຶກສາຕະຫລອດການໃຊ້ງງານ ຟຮີ
  • ໄລຍະການເຮັດວຽກສຳເລັດ 30 ວັນ

Click Here
Popular