OUR

NETWORK SOLUTION

MAINTENANCE SERVICE

COMPUTER FIXING SERVICE

WEBSITE BUILDING SERVICE

Mikrotik (MTCNA)

ວັດຖຸປະສົ່ງຂອງຫຼັກສູດ             ຜູ້ເຂົ້າອົບຮົມຈະໄດ້ຮູ້ຈັກກັບອຸປກອນຕ່າງໆຂອງ ໄມໂຄຼຕິກ ເຊິ່ງເປັນທີ່ນິຍົມສູງໃນປະຈຸບັນເນື່ອງຈາກໄມໂຄຼຕິກຈະບໍ່ໄດ້ເປັນສະເພາະ Router ແຕ່ເປັນການປະສົມປະສານທີ່ລົງຕົວລະຫວ່າງ Hardware & Software  ທີ່ສາມາດນຳໄປໃຊ້ງານໄດ້ຫຼາກຫຼາຍຄອບຄຸມຜູ້ໃຊ້ຕັ້ງແຕ່ລະດັບນ້ອຍສຸດຈົນເຖິ່ງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ທີ່ສຳຄັນແມ່ນເລື່ອງຂອງລາຄາອຸປະກອນຖືກແຕ່ຄວາມສາມາດເກີນລາຄາ. ເຊິ່ງຜູ້ເຂົ້າອົບຮົມຈະໄດ້ຄອນຟິກລະບົບໄມໂຄຼຕິກຕ່າງດ້ວຍຕົນເອງ ເຊັ່ນ: ການຕິດຕັ້ງລະບົບເຄືອຂ່າຍ ລະບົບການເຊື່ອມໂຍງເຄືອຂ່າຍສາຂາຕ່າງໆ ເຂົ້າຫາກັນ ລະບົບໃຫ້ບໍລິການອິນເຕີເນັດແບບຕ່າງໆ ຮະບົບການຄວບຄຸມເວລາໃຊ້ງານອິນເຕີເນັດ ລະບົບການຄວບຄຸມເຄືອຂ່າຍໄຮ້ສາຍ (Wi-Fi Hotspot) ລະບົບ LOAD

Read More »

Network Training

ໂຈດອຍວຽງຈັນ ເປີດຮັບຊຸດໃໝ່ອີກແລ້ວເນື່ອງຈາກຄວາມຮຽກຮ້ອງຂອງຫຼາຍໜ່ວຍງານກຳລັງຕ້ອງການພັດທະນາບຸກຄາລາກອນພາຍໃນອົງກອນຂອງຕົນເອງເພື່ອສົ່ງເສີມວຽກງານໃຫ້ມີປະສິດທິພາບດັ່ງນັ້ນທາງພວກເຮົາຈິ່ງກຽມພ້ອມຈັດງານ ຝຶກອົບຮົມເປັນໄລຍະ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດຈັນສັນເວລາເຂົ້າຝຶກອົບຮົມໄດ້ ໂດຍສະເພາະໃນຄັ້ງນີ້ ເຊິ່ງເປັນການຈັດອົບຮົມທັງ 2 ລຸ້ນໄປພ້ອມໆກັນ 1. ລຸ້ນວັນເສົາ – ວັນອາທິດ ວັນທີ່ 13-14 ແລະ 20-21 ເດືອນມິຖຸນາ 2019 ເວລາ : 9:00 – 17:00 2. ວັນຈັນ

Read More »

Microsoft Office 2016

ເຊິ່ງໃນຫຼັກສູດນີ້ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນ ການນໍາໄຊ້ Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Office Publisher ຕັ້ງແຕ່ຂັ້ນພື້ນຖານຈົນຮອດລະດັບມືອາຊີບ ແລະ ຫຼັກການວາງມືແບບສາມາດພິມໄດ້ 10 ນິ້ວແບບມືອາຊີບ ລາຍລະອຽດ: 👉 ພາກທີ1: Microsoft Office Word 2016 👉 ພາກທີ2: Microsoft Office Excel

Read More »

Beginning Network Admin

ເນື້ອຫາຂອງຫຼັກສູດ: ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ OSI 7 Layer LAN, MAN, WAN IPv4 Lab Basic Network command Basic Switching concepts Wireless LAN Lab basic Switch (Switch Cisco) Basic Router

Read More »

ຫຼັກສູດ: CCNA

ຫຼັກສູດນີ້ທ່ານຈະສາມາດຕິດຕັ້ງ,ຄອນຟິກ,ປະຕິບັດການ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາໃນສ່ວນຂອງ ROUTER ແລະ Switch ຂອງເນັດເວີກຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງໄດ້ ຫຼັກສູດ CCNA ຈະປະກອບດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຂັ້ນພື້ນຖານຂອງການຄຸກຄາມລະບົບຄວາມປອດໄພ ທັກສະພື້ນຖານຂອງເນັດເວີກເບື້ອງຕົ້ນ ເນື້ອຫາໂດຍລວມປະກອບມີດັ່ງນີ້:

Read More »

Close Menu
Close Panel