fbpx

ລາຍລະອຽດການອົບຮົມ / Outline

ບົດທີ 1/ Unit 1
 1. ທິດສະດີ ພື້ນຖານ Network 
 2. ອົງປະກອບພື້ຖານຂອງລະບົບເຄືອຂ່າຍ 
 3. ຂະໜາດຂອງລະບົບເຄືອຂ່າຍ
 4. ໂຄງສ້າງຂອງລະບົບເຄືອຂ່າຍ
 5. ລັກສະນະການເຮັດວຽກຂອງລະບົບເຄືອຂ່າຍ
 6. ເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ
 7. TCP/IP
 8. OSI 7 Layer
 9. ອຸປະກອນລະບົບເຄືອຂ່າຍ
 10. ສື່ກາງຂອງການສື່ສານ (Media)
ບົດທີ 2/ Unit 2
 1. ການຕໍ່ສາຍແລນ (RJ-45 Male & Female)
 2. MAC ADDRESS (Media Access Control Address)
 3. ໄອພີແອັດເດຼສ໌ (IP Address)
 4. ຕິດຕັ້ງລະບົບເນັດເວີກ (How Setup Network)
 5. ຄຳສັ່ງພື້ນຖານຂອງເນັດເວີກ (Basic Network Command)
 6. ຕັ້ງຄ່າອຸປະກອນ Router (Home use Router Configuration)
ບົດທີ 3/ Unit 3
 1. ການຈັດການຜູ້ໃຊ້ງານ (User Management)
 2. ການແຊຟາຍ (File Sharing SMB)
 3. ການແຊຟາຍແບບ FTP (File Sharing FTP)
 4. ການພິມເອກະສານຜ່ານເນັດເວີກ (Printing Over Network)
 5. Mobile Printing
ບົດທີ 4/ Unit 4
 1. ລະບົບເຄືອຂ່າຍໄຮ້ສາຍ (Wireless Network)
 2. ປະເພດຂອງສັນຍານໄຮ້ສາຍ
 3. ສັນຍານ Wi-Fi (Wi-fi Chanel)
 4. ຄວາມປອດໄພຂອງ Wi-Fi (Wi-Fi Security)
 5. ອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ໃນລະບົບເຄືອຂ່າຍໄຮ້ສາຍ
 6. ຕັ້ງຄ່າ Wi-Fi (Wi-Fi Configuration)
 7. Remote Desktop
ບົດທີ 5/ Unit 5
 1. ການຄອນຟິກອຸປະກອນສະວິດພື້ນຖານ (Basic Switching concepts)
 2. ບໍລິຫານເນັດເວີກດ້ວຍອຸປະກອນສະວິດ (VLAN Management)
 3. Basic WAN (Lease line, share, Hdlc, PPP)
 4. ການຈັດການລະບົບເນັດເວີກດ້ວຍອຸປະກອນ cisco Router
 5. ພື້ນຖານການ Routing (Static Route, Defualt Route)

ຫຼັກສູດ ການບໍລິຫານລະບົບເຄືອຂ່າຍ (NETWORK ADMINISTRATION)

ວັດຖຸປະສົງຂອງຫ ຼັກສູດນີ້:
✓ ເນື້ອຫາຫຼັກສູດອອກແບບສຳລັບຜູ້ທີ່ຕອງການເຮັດວຽກທາງດ້ານເນັດເວີກ
✓ ເພື່ອປູພື້ນຖານເນັດເວີກ ໃຫູ້ຜູ້ຮຽນມີຄຸນະພາບ ໃນການຕໍຍອດຄວາມຮູ້ໄດ້
✓ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮຽນຮູ້ຈັກປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຈາກລະບົບເນັດເວີກ
✓ ຮູ້ຈັກອຸປະກອນເນັດເວີກແຕ່ລະແບບ ຄຳສັບທາງດ້ານເນັດເວີກ
✓ ເພື່ອກຽມພ້ອມສຳລັບການຮຽນຕໍ່ໃນຫ ຼັກສູດຂອງ CCNA
✓ ໃນຫຼັກສູດນີ້ຈະເນັ້ນທັງພາກທິດສະດີ ແລະ ປະຕິບັດຄວບຄູ່ກັນໄປ
✓ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າອົບຮົມສາມາດນຳໄປໃຊ້ ແລະ ປະຕິບັດງານໄດ້ແທ້ຈິງ
✓ ຫຼັກສູດນີ້ຍັງເໝາະສົມກັບນັກສຶກສາໄອທີ ທີ່ກຳລັງຮຽນ ຫຼື ຈົບໃໝ່ເພື່ອຈະໄດນຳໄປໃຊ້ໃນການສຳພາດ ແລະ
ເຮັດວຽກຕົວຈິງຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

 

ຫຼັກສູດນີ້ເໝາະກັບ:

✓ ບຸກຄົນທົ່ວໄປທີມັກທາງດ້ານເນັດເວີກ (ມີພື້ນຖານ)
✓ ນັກສຶກສາ ທີ່ຮຽນຈົບໃໝ່ ກຽມສຳພາດວຽກ
✓ ທ່ານທີ່ສົນໃຈເປັນຜູ້ດູແລລະບົບເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ (Network System Admin)
✓ ທ່ານທີ່ກຳລັງກຽມເປັນ ວິຊາວະກອນເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ (Network Engineer)
✓ ພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກດ້ານໄອທີ

ເງື່ອນໄຂຜູ້ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມ

ຕ້ອງມີພື້ນຖານເນັດເວີກ
ນັກສຶກສາ ສາຂາໄອທີ

ຮູບແບບການຝຶກອົບຮົມ

 • ໃຊ້ອຸປະກອນຂອງ cisco ແທ້ໃນການຮຽນ
 • ໃຊ້ໂປຼແກຼມ Cisco Packet Traccer ແລະ GN3

ເງື່ອນໄຂການຊຳລະເງິນ

ຊຳລະກ່ອນມື້ຝຶກອົບຮົມ 5 ມື້
ກໍລະນີຊຳລະແລ້ວຈະບໍ່ມີການຖອນເງິນຄືນໄດ້ ແຕ່ທ່ານສາມາດເລື່ອນໄປຊຸດໃໝ່ໄດ້
ຊຳລະທີ່ຫ້ອງການ ລາວໄອທີ ບໍລິການ ຫຼື ຊຳລະຜ່ານບັນຊີທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ
ຊື່ບັນຊີ : VILAYPHONE KHAMMEKOUN MS
ເລກບັນຊີ: 092120000678816001 ສະກຸນເງິນກີບ