fbpx

ຕາຕະລາງເປີດຝຶກອົບຮົມ

ວັນທີ
ພາກຮຽນ
ເວລາ
ຈົບ
10/02/2020
ເຊົ້າ-ບ່າຍ
9:00-16:30
14/02/2020

 

ລາຍລະອຽດການອົບຮົມ / Outline

ບົດທີ 1/ Unit 1
 • OSI Model & TCP/IP
 • LAN, MAN, WAN
ບົດທີ 2/ Unit 2
 • ພື້ນຖານ ການຈັດສັນ IPv4
ບົດທີ 3/ Unit 3
 • ການຕໍ່ສາຍແລນ ແຕ່ລະແບບ ເຂົ້າກັບອຸປະກອນເນັດເວີກ
ບົດທີ 5/ Unit 5
 • Wireless LAN
ບົດທີ 6/ Unit 6
 • Basic Switching concepts
ບົດທີ 7/ Unit 7
 • Lab basic Switch (Switch Cisco)
ບົດທີ 8/ Unit 8
 • Lab Config VLAN (Switch Cisco)
ບົດທີ 9/ Unit 9
 • Basic Router
 • DHCP & DNS Server
ບົດທີ 10/ Unit 10
 • Lab Basic Config Router (Router Cisco)
ບົດທີ 11/ Unit 11
 • Basic WAN Concepts (leased line-HDLC)
ບົດທີ 12/ Unit 12
 • Basic Routing (Static Route)
ບົດທີ 13/ Unit 13
 • Lab Config Routing (Router Cisco)
ບົດທີ 14/ Unit 14
 • Final Test

 ຫຼັກສູດ NETWORK ADMIN

ວັດຖຸປະສົງຂອງຫ ຼັກສູດນີ້:
✓ ເນື້ອຫາຫຼັກສູດອອກແບບສຳລັບຜູ້ທີ່ຕອງການເຮັດວຽກທາງດ້ານເນັດເວີກ
✓ ເພື່ອປູພື້ນຖານເນັດເວີກ ໃຫູ້ຜູ້ຮຽນມີຄຸນະພາບ ໃນການຕໍຍອດຄວາມຮູ້ໄດ້
✓ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮຽນຮູ້ຈັກປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຈາກລະບົບເນັດເວີກ
✓ ຮູ້ຈັກອຸປະກອນເນັດເວີກແຕ່ລະແບບ ຄຳສັບທາງດ້ານເນັດເວີກ
✓ ເພື່ອກຽມພ້ອມສຳລັບການຮຽນຕໍ່ໃນຫ ຼັກສູດຂອງ CCNA
✓ ໃນຫຼັກສູດນີ້ຈະເນັ້ນທັງພາກທິດສະດີ ແລະ ປະຕິບັດຄວບຄູ່ກັນໄປ
✓ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າອົບຮົມສາມາດນຳໄປໃຊ້ ແລະ ປະຕິບັດງານໄດ້ແທ້ຈິງ
✓ ຫຼັກສູດນີ້ຍັງເໝາະສົມກັບນັກສຶກສາໄອທີ ທີ່ກຳລັງຮຽນ ຫຼື ຈົບໃໝ່ເພື່ອຈະໄດນຳໄປໃຊ້ໃນການສຳພາດ ແລະ
ເຮັດວຽກຕົວຈິງຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

 

ຫຼັກສູດນີ້ເໝາະກັບ:

✓ ບຸກຄົນທົ່ວໄປທີມັກທາງດ້ານເນັດເວີກ (ມີພື້ນຖານ)
✓ ນັກສຶກສາໄອທີ
✓ ທ່ານທີ່ສົນໃຈເປັນຜູ້ດູແລລະບົບເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ (Network System Admin)
✓ ທ່ານທີ່ກຳລັງກຽມເປັນ ວິຊາວະກອນເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ (Network Engineer)
✓ ພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກດ້ານໄອທີ

ເງື່ອນໄຂຜູ້ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມ

ຕ້ອງມີພື້ນຖານເນັດເວີກ
ນັກຮຽນສາຂາໄອທີ

ຮູບແບບການຝຶກອົບຮົມ

 • ໃຊ້ອຸປະກອນຂອງ cisco ແທ້ໃນການຮຽນ
 • ໃຊ້ໂປຼແກຼມ Cisco Packet Traccer ແລະ GN3

ເງື່ອນໄຂການຊຳລະເງິນ

ຊຳລະກ່ອນມື້ຝຶກອົບຮົມ 5 ມື້
ກໍລະນີຊຳລະແລ້ວຈະບໍ່ມີການຖອນເງິນຄືນໄດ້ ແຕ່ທ່ານສາມາດເລື່ອນໄປຊຸດໃໝ່ໄດ້
ຊຳລະທີ່ຫ້ອງການ ລາວໄອທີ ບໍລິການ ຫຼື ຊຳລະຜ່ານບັນຊີທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ
ຊື່ບັນຊີ : VILAYPHONE KHAMMEKOUN MS
ເລກບັນຊີ: 092120000678816001 ສະກຸນເງິນກີບ