fbpx

ລາຍລະອຽດການອົບຮົມ / Outline

ບົດທີ 1/ Unit 1
 1. ທິດສະດີ ພື້ນຖານ Network 
 2. ອົງປະກອບພື້ຖານຂອງລະບົບເຄືອຂ່າຍ 
 3. ຂະໜາດຂອງລະບົບເຄືອຂ່າຍ
 4. ໂຄງສ້າງຂອງລະບົບເຄືອຂ່າຍ
 5. ລັກສະນະການເຮັດວຽກຂອງລະບົບເຄືອຂ່າຍ
 6. ເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ
 7. TCP/IP
 8. OSI 7 Layer
 9. ອຸປະກອນລະບົບເຄືອຂ່າຍ
 10. ສື່ກາງຂອງການສື່ສານ (Media)
ບົດທີ 2/ Unit 2
 1. ການຕໍ່ສາຍແລນ (RJ-45 Male & Female)
 2. MAC ADDRESS (Media Access Control Address)
 3. ໄອພີແອັດເດຼສ໌ (IP Address)
 4. ຕິດຕັ້ງລະບົບເນັດເວີກ (How Setup Network)
 5. ຄຳສັ່ງພື້ນຖານຂອງເນັດເວີກ (Basic Network Command)
 6. ຕັ້ງຄ່າອຸປະກອນ Router (Home use Router Configuration)
ບົດທີ 3/ Unit 3
 1. ການຈັດການຜູ້ໃຊ້ງານ (User Management)
 2. ການແຊຟາຍ (File Sharing SMB)
 3. ການແຊຟາຍແບບ FTP (File Sharing FTP)
 4. ການພິມເອກະສານຜ່ານເນັດເວີກ (Printing Over Network)
 5. Mobile Printing
ບົດທີ 4/ Unit 4
 1. ລະບົບເຄືອຂ່າຍໄຮ້ສາຍ (Wireless Network)
 2. ປະເພດຂອງສັນຍານໄຮ້ສາຍ
 3. ສັນຍານ Wi-Fi (Wi-fi Chanel)
 4. ຄວາມປອດໄພຂອງ Wi-Fi (Wi-Fi Security)
 5. ອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ໃນລະບົບເຄືອຂ່າຍໄຮ້ສາຍ
 6. ຕັ້ງຄ່າ Wi-Fi (Wi-Fi Configuration)
 7. Remote Desktop
ບົດທີ 5/ Unit 5

1 Basic Switching Concept
2 Basic Config Switch Cisco
3 Basic Router
4 Dhcp & Dns Server
5 Inter VLAN, DHCP
6 Wan Concepts (Leased Line Hdlc)
7 Radius Authentication
8 Static Route
9 Recovery Password
10 Test

ຫຼັກສູດ ການບໍລິຫານລະບົບເຄືອຂ່າຍ (NETWORK ADMINISTRATION)

ວັດຖຸປະສົງຂອງຫ ຼັກສູດນີ້:
✓ ເນື້ອຫາຫຼັກສູດອອກແບບສຳລັບຜູ້ທີ່ຕອງການເຮັດວຽກທາງດ້ານເນັດເວີກ
✓ ເພື່ອປູພື້ນຖານເນັດເວີກ ໃຫູ້ຜູ້ຮຽນມີຄຸນະພາບ ໃນການຕໍຍອດຄວາມຮູ້ໄດ້
✓ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮຽນຮູ້ຈັກປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຈາກລະບົບເນັດເວີກ
✓ ຮູ້ຈັກອຸປະກອນເນັດເວີກແຕ່ລະແບບ ຄຳສັບທາງດ້ານເນັດເວີກ
✓ ເພື່ອກຽມພ້ອມສຳລັບການຮຽນຕໍ່ໃນຫ ຼັກສູດຂອງ CCNA
✓ ໃນຫຼັກສູດນີ້ຈະເນັ້ນທັງພາກທິດສະດີ ແລະ ປະຕິບັດຄວບຄູ່ກັນໄປ
✓ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າອົບຮົມສາມາດນຳໄປໃຊ້ ແລະ ປະຕິບັດງານໄດ້ແທ້ຈິງ
✓ ຫຼັກສູດນີ້ຍັງເໝາະສົມກັບນັກສຶກສາໄອທີ ທີ່ກຳລັງຮຽນ ຫຼື ຈົບໃໝ່ເພື່ອຈະໄດນຳໄປໃຊ້ໃນການສຳພາດ ແລະ
ເຮັດວຽກຕົວຈິງຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

 

ຫຼັກສູດນີ້ເໝາະກັບ:

✓ ບຸກຄົນທົ່ວໄປທີມັກທາງດ້ານເນັດເວີກ (ມີພື້ນຖານ)
✓ ນັກສຶກສາ ທີ່ຮຽນຈົບໃໝ່ ກຽມສຳພາດວຽກ
✓ ທ່ານທີ່ສົນໃຈເປັນຜູ້ດູແລລະບົບເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ (Network System Admin)
✓ ທ່ານທີ່ກຳລັງກຽມເປັນ ວິຊາວະກອນເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ (Network Engineer)
✓ ພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກດ້ານໄອທີ

ເງື່ອນໄຂຜູ້ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມ

ຕ້ອງມີພື້ນຖານເນັດເວີກ
ນັກສຶກສາ ສາຂາໄອທີ

ຮູບແບບການຝຶກອົບຮົມ

 • ໃຊ້ອຸປະກອນຂອງ cisco ແທ້ໃນການຮຽນ
 • ໃຊ້ໂປຼແກຼມ Cisco Packet Traccer ແລະ GN3

ເງື່ອນໄຂການຊຳລະເງິນ

ຊຳລະກ່ອນມື້ຝຶກອົບຮົມ 5 ມື້
ກໍລະນີຊຳລະແລ້ວຈະບໍ່ມີການຖອນເງິນຄືນໄດ້ ແຕ່ທ່ານສາມາດເລື່ອນໄປຊຸດໃໝ່ໄດ້
ຊຳລະທີ່ຫ້ອງການ ລາວໄອທີ ບໍລິການ ຫຼື ຊຳລະຜ່ານບັນຊີທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ
ຊື່ບັນຊີ : LAO IT SERVICE
ເລກບັນຊີ: 160-120-351-4186 ສະກຸນເງິນກີບ