fbpx

ຕາຕະລາງເປີດຝຶກອົບຮົມ

ວັນທີ
ພາກຮຽນ
ເວລາ
ຈົບ
10/02/2020
ເຊົ້າ-ບ່າຍ
9:00-16:30
14/02/2020

 

ລາຍລະອຽດການອົບຮົມ / Outline

ພາກທີ 1 ແນະນຳ WordPress ແລະ ລົງທະບຽນ, ການຕັ້ງຊື່ໂດເມນ
 • ຮຽນລົງທະບຽນອີເມລ ສຳລັບຜູ້ທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີ
 • ແນະນຳການລົງທະບຽນHosting ແລະ ເລືອກຊື່ Domain Free ໃຫ້ກັບເວັບຕົນເອງ.
 • ແນະນຳລະບົບການຈັດການ Hosting.
 • ການຕິດຕັ້ງ WordPress.
 • ແນະນຳກ່ຽວກັບ ລະບົບການຈັດການ ຂອງ WordPress
ພາກທີ 2 Page, Posts, Menu ແລະ Categories
 • ການສ້າງ ແລະ ຈັດການກ່ຽວກັບ Pages.
 • ຈັດການ Categories
 • Menu & Menu Items
 • Posts & Tag
ພາກທີ 3 Customize

 

 • ຕິດຕັ້ງ THEME
 • ຕິດຕັ້ງ ແລະ ຈັດການກ່ຽວກັບ Plugins.
 • ການຕັ້ງຄ່າຕ່າງໆໃນ Settings ຂອງ WordPress
 • ຈັດການ User
ພາກທີ 4 ການເຮັດເວັບຂາຍເຄື່ອງ online
 • ຕິດຕັ້ງລະບົບຮ້ານຄ້າ
 • ຈັດການໝວດໝູ່ ຂອງສິນຄ້າ (Categories Products)
 • ຈັດການສິນຄ້າ (Product manage)
 • ລະບົບການຊຳລະ ແລະ ການຂົນສົ່ງ (Payment Method & Shipping)
 • ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ Social Media

 

 

 

 ຫຼັກສູດ WordPress

ຫຼັກສູດນີ້ເໝາະກັບ

 • ເນື້ອຫາຫຼັກສູດອອກແບບສຳລັບຜູ້ທີ່ຕອງການເຮັດເວັບດ້ວຍຕົນເອງ
 • ສຳລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການມີເວັບເພື່ອໂຄສະນາສິນຄ້າຜ່ານທາງອອນລາຍ
 • ເພື່ອສ້າງຄວາມເສື່ອໝັ້ນໃນອົງກອນ ຄວນຈະມີເວັບ ແລະ ມີຕົວຕົນທີ່ຈະແຈ້ງ
 • ຮູ້ຈັກນຳໃຊ້ສືອອນລາຍໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດ
 • ເພື່ອຕໍ່ຍອດຄວາມຮູ້ສໍາລັບນັກສຶກສາທີ່ຫາກໍ່ຈົບໃໝ່
 • ໃນຫຼັກສູດນີ້ຈະເນັ້ນທັງພາກທິດສະດີ ແລະ ປະຕິບັດຄວບຄູ່ກັນໄປ
 • ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າອົບຮົມສາມາດນໍາໄປໃຊ້ ແລະ ປະຕິງານໄດ້ແທ້ຈິງ.

 

ຫຼັກສູດນີ້ເໝາະກັບ

 • ບຸກຄົນທົ່ວໄປທີຕ້ອງການສ້າງເວັບໄຊທ໌ໃຫ້ເປັນ (ໃຊ້ຄອມພິວເຕີ ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ)
 • ນັກສຶກສາໄອທີ ທີ່ກຳລັງຮຽນຢູ່
 • ທ່ານທີ່ສົນໃຈຮຽນຮູ້ທັກສະໃນການເຮັດເວັບແບບງ່າຍໆ
 • ທ່ານທີ່ກຳລັງຕ້ອງການເຮັດເວັບຂາຍເຄື່ອງອອນລາຍ

ເງື່ອນໄຂຜູ້ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມ

 • ມີພື້ນຖານຄອມພິວເຕີ

ໂປຼແກຼມທີ່ໃຊ້ໃນການຝຶກອົບຮົມ

 • WordPress Theme Creater Tool

ເງື່ອນໄຂການຊຳລະເງິນ

ຊຳລະກ່ອນມື້ຝຶກອົບຮົມ 5 ມື້
ກໍລະນີຊຳລະແລ້ວຈະບໍ່ມີການຖອນເງິນຄືນໄດ້ ແຕ່ທ່ານສາມາດເລື່ອນໄປຊຸດໃໝ່ໄດ້
ຊຳລະທີ່ຫ້ອງການ ລາວໄອທີ ບໍລິການ ຫຼື ຊຳລະຜ່ານບັນຊີທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ
ຊື່ບັນຊີ : VILAYPHONE KHAMMEKOUN MS
ເລກບັນຊີ: 092120000678816001 ສະກຸນເງິນກີບ