fbpx

ຫຼັກສູດ : IT Support

ລາຍລະອຽດການອົບຮົມ / Outline

ພາກທີ່ 1 ພື້ນຖານຮາດແວ ແລະ ຊັອບແວ (Hardware & Software)

          ຮຽນຮູ້ການເຮັດວຽກຂອງອຸປະກອນຄອມພິວເຕີ

          ເທັກນິກການມ້າງປະກອບຄອມຕັ້ງໂຕະ

          ເທັກນິກການມ້າງປະກອບຄອມໂນດບຸກ

          ແນະນຳການແກ້ໄຂອາການຄອມພິວເຕີ

          ປ່ຽນອາໄຫຼ່ຄອມພິວເຕີ

ພາກທີ່ 2 ຕິດຕັ້ງ OS ແລະ ໂປຼແກຼມຕ່າງໆ

          ວິເຄາະອາການຄອມພິວເຕີເປີດບໍໄດ້

          ວິເຄາະອາການຄອມພິວເຕີລົງວິນໂດວ໌ບໍໄດ້

          ແນະນຳວິທີເຂົ້າ BIOS ຄອມຍີຫໍຕ່າງໆ

          ແນະນຳການຕັ້ງຄ່າ BIOS

          ຕິດຕັ້ງວິນໂດວ໌ຜ່ານອຸປະກອນຕ່າງໆ (USB, DVD, Network….)

          ຕິດຕັ້ງໂປຣແກມແບ່ບຕ່າງໆໃຫ້ໃຊ້ງານໄດ້ຖາວອນ (Activate, Crack or Patch & License)

          ກວດສອບໄດ່ເວີ (Check driver to Install)

          ແນະນຳເວັບດາວໂຫຼດໄດ່ເວີ (Download driver Original)

          ຕິດຕັ້ງໄດ່ເວີແບບບໍເຊື່ອມຕໍອິນເຕີເນັດ (Install driver Offline)

          ແນະນຳເວັບດາວໂຫຼດໂປຣແກມສຳຮ່ອງໄດ່ເວີ

          Backup and Restore Driver

ພາກທີ່ 3 ການຈັດການກ່ຽວກັບຮາດດີດ (Disk Management)

          Format and Delete Partition

          Shrink Volume

          Extended Partition

ພາກທີ່ 4 Back-Up and Restore

          System Image Back-Up

          ການຕັ້ງຄ່າແບັກອັບລະບົບອັດຕະໂນມັດ (Back-Up Automatic Setting)

          Recovery Files & Image System

          Introduce Cloning Computer

          Download Software for Cloning

          Cloning and Restore OS

ພາກທີ່ 5 Account and Password

           Introduce Account and Password

          Create New Account and Password

          Change Account type (Administrator and Standard)

          Recovery Account and Password

ພາກທີ່ 6 Data Recovery

          ແນະນຳໂປຣແກມກູ້ຂໍ້ມູນ

          ດາວໂຫຼດໂປຣແກມກູ້ຂໍ້ມູນ

          ກູ້ຂໍ້ມູນກໍລະນີຄອມເປີດບໍຂື້ນ

          ກູ້ຂໍ້ມູນໄວຣັດເຊຶ່ອງຂໍ້ມູນ

          ກູ້ຂໍມູນທີຖືກລົບຈາກ Flash Drive & Hard disk

          ກູ້ຂໍ້ມູນ Flash Drive ຖືກຟໍແມັດ

          ກູ້ຂໍ້ມູນ Hard Drive ຖືກຟໍແມັດ

ພາກທີ່ 7 ການຈັດການກ່ຽວກັບ Virus

          ແນະນຳປະເພດຂອງໄວຣັດ

          ພຶດຕິກຳທີສ່ຽງຕໍການຕິດໄວຣັດ

          ແນະນຳໂປຣແກມ Anti-Virus

          Download Antivirus

          Scan and Delete Virus

          ແນະນຳວິທີກຳຈັດໄວຣັດແບບຕ່າງໆ

          ວິທີກຳຈັດ Virus Malware

          ວິທີກຳຈັດ Virus Trojan

ພາກທີ່ 8 ການຈັດການກ່ຽວກັບອິນເຕີເນັດ (Internet Management)

          ວິເຄາະບັນຫາການເຊື່ອມຕໍອິນເຕີເນັດ

          ກວດສອບອາການການເຊື່ອມຕໍອິນເຕີເນັດບໍໄດ້

          ແກ້ໄຂການເຊື່ຶອມຕໍອິນເຕີເນັດ

ພາກທີ່ 9 ແກ້ໄຂບັນຫາຄອມຊ້າ

          Disk Cleanup

          Delete recent file

          Turn Off Startup

          Delete Temp Files

          Performance Setting

ພາກທີ່ 10 ການຕັ້ງຄ່າ Printer ແລະ ການຕັ້ງຄ່າການພິ່ມເອກະສານ

          Download and Install Printer driver

          Add printer

          Printer Setting

          ຕັ້ງຄ່າໜ້າເຈ້ຍ

          ແກ້ໄຂພີ່ມບໍອອກ

          Clean Printer

          Printer sharing

          ການຕັ້ງຄ່າພີ່ມຜ່ານທາງອິນເຕີເນັດ

ພາກທີ່ 11 ການຕັ້ງຄ່າໃຊ້ຟາຍຮ່ວມກັນ (File sharing)

          Introduce File sharing

          File sharing Setting

          ການແຊຟາຍແບບ ກໍາໜົດສິດສະເພາະ User

          ເຂົ້າເອົາຟາຍດ້ວຍການ Login User

          Map Network Drive

ພາກທີ່ 12 ການຕັ້ງຄ່າໃຊ້ຟາຍອອນລາຍ໌ຮ່ວມກັນ (Cloud File sharing)

          Introduce Cloud File sharing

          Free Cloud Storage

          Login Cloud Free Account

          Create folder

          Change Permission

          Sync Cloud file sharing on your Computer

ພາກທີ່ 13 Remote Desktop

           Introduce Remote Desktop

          Software for Remote Desktop

          Download Software for Remote Desktop

          Setting Remote Desktop

          Setup Permission and Password

 ຫຼັກສູດ IT Support

ຫຼັກສູດ ນີ້ຖືວ່າເປັນສາຍວຽກງານພື້ນຖານກ່ອນທີ່ອັບເກຼດເປັນໃນລະດັບສູງ
ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ຈະເນັ້ນການປະບັດງານ ເຊັ່ນ: ເບີ່ງແຍງລະບົບໃນຫ້ອງການ ແກ້ໄຂບັນຫາເລື່ອງຂອງການໃຊ້ງານຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ລະບົບອິນເຕີເນັດ
ບັນຫາຂອງລະບົບປະຕິບັດການ ວິນໂດ ຫຼື ລີນຸກ ບັນຫາໄວລັດ ສຳຮອງຂໍ້ມູນ ກູ້ຂໍ້ມູນ ລວມເຖິ່ງການວິເຄາະບັນຫາຄອມພິວເຕີ ແລະ ປ່ຽນອາໄຫຼ່ຄອມພິວເຕີ

ຫຼັກສູດນີ້ເໝາະກັບ:

ບຸກຄົນທົ່ວໄປ ທີ່ຕ້ອງການຮຽນຮູ້ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຄອມພິວດ້ວຍຕົນ
ຜູ້ທີ່ສົນໃຈເລີ້ມຕົ້ນທາງດ້ານການສ້ອມແປງຄອມພິວເຕີ
ນັກສຶກສາທີ່ຈົບສາຍໄອທີ ສຳພາດວຽກຕຳແໜ່ງ IT Support

ເງື່ອນໄຂຜູ້ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມ

ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີພື້ນຖານຄອມພິວເຕີ
ສາມາດຮຽນໄດ້ທຸກຄົນ

ຮູບແບບການຝຶກອົບຮົມ

  • ພາກປະຕິບັດ
  • ໃຊ້ຄອມພິວເຕີເຄື່ອງແທ້ ປະກອບໃນການສອນ

ເງື່ອນໄຂການຊຳລະເງິນ

ຊຳລະກ່ອນມື້ຝຶກອົບຮົມ 5 ມື້
ກໍລະນີຊຳລະແລ້ວຈະບໍ່ມີການຖອນເງິນຄືນໄດ້ ແຕ່ທ່ານສາມາດເລື່ອນໄປຊຸດໃໝ່ໄດ້
ຊຳລະທີ່ຫ້ອງການ ລາວໄອທີ ບໍລິການ ຫຼື ຊຳລະຜ່ານບັນຊີທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ
ຊື່ບັນຊີ : LAO IT SERVICE
ເລກບັນຊີ: 160-120-351-4186 ສະກຸນເງິນກີບ